Alina Kilian-Ciechanowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Alina Kilian-Ciechanowska

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 października 1980 roku

Alina Kilian-Ciechanowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Położenie prawne ludności Pomorza Gdańskiego w okresie okupacji hitlerowskiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr hab. Donald Steyer

Recenzenci: prof.dr hab. T.Cieślak, doc.dr hab. Edwin Rozenkranz

Gdańsk, 14 października 2019 r.