Andrzej Powałowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Andrzej Powałowski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 października 1980 roku

Andrzej Powałowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Kompetencje organów zarządzania gospodarką narodową w zakresie dysponowania mieniem państwowym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr Zbigniew Jaśkiewicz

Recenzenci: prof.dr Włodyka, prof.dr M.Madej

Gdańsk, 18 października 2019 r.