Ryszard Skarbek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ryszard Skarbek

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 kwietnia 1981 roku

Ryszard Skarbek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Pojęcie i funkcja szkody w prawie karnym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr Marian Cieślak

Recenzenci: prof.Śliwowski, doc.dr Kubicki, doc.dr hab. H.Popławski

Gdańsk, 19 października 2019 r.