Grażyna Czarnecka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Grażyna Czarnecka

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 maja 1983 roku

Grażyna Czarnecka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Kredyt bankowy jako instrument finansowania konsumpcji w Polsce Ludowej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr Jadwiga Jaśkiewicz

Recenzenci: prof.dr M.Weralski, doc.Kornacki

Gdańsk, 17 października 2019 r.