Milian Swora | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Milian Swora

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 grudnia 1985 roku

Milian Swora

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Instytucja kuratora sądowego w resocjalizacji skazanych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: doc.dr hab.Henryk Popławski

Recenzenci: prof.O.Górniok, prof.J.Radzicki, doc.Jundziłł

Gdańsk, 15 października 2019 r.