Zdzisław Raszeja | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Zdzisław Raszeja

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 30 czerwca 1986 roku

Zdzisław Raszeja

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Formy prawno-organizacyjne kooperacji produkcyjnej między jednostkami uspołecznionej gospodarki rolnej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: doc.dr hab. Bronisław Jastrzębski

Recenzenci: prof.W.Pawlak, prof.J.Czyszkowska-Dąbrowska, doc. K.Kruczalak

Gdańsk, 15 października 2019 r.