Adrian Galasiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Adrian Galasiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 czerwca 1988 roku

Adrian Galasiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zastosowanie akredytywy dokumentowej w obrocie gospodarczym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr hab. Kazimierz Kruczalak

Recenzenci: prof.dr hab. Maksymilian Pazdan, doc.dr hab.Jerzy Młynarczyk

Gdańsk, 15 października 2019 r.