Ryszard Paszkiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ryszard Paszkiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 października 1989 roku

Ryszard Paszkiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Przymus i jego środki w prawie polskim”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: doc.dr hab.Tomasz Langer

Recenzenci: prof.Łastacz, doc.Zieliński

Gdańsk, 18 października 2019 r.