Krzysztof Janczukowicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Krzysztof Janczukowicz

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 września 1993 roku

Krzysztof Janczukowicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Kara łączna w polskim prawie karnym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr Marian Cieślak

Recenzenci: prof.Waszczyński, prof.Michalska-Kunicka

Gdańsk, 13 października 2019 r.