Adam Wiśniewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Adam Wiśniewski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 lutego 1996 roku

Adam Wiśniewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wolność słowa. Studium prawnoporównawcze.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: doc.dr hab.Leszek Starosta

Recenzenci: prof.dr hab. Tomasz Langer, prof.M.Zieliński

Gdańsk, 15 października 2019 r.