Krzysztof Grajewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Krzysztof Grajewski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 lutego 1999 roku

Krzysztof Grajewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Immunitet parlamentarny w prawie polskim”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr hab. Andrzej Pułło

Recenzenci: prof.UŚ, dr hab. Marcin Kudej, prof.UG, dr hab. Andrzej Szmyt

Gdańsk, 15 października 2019 r.