Przemysław Kierończyk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Przemysław Kierończyk

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 września 1999 roku

Przemysław Kierończyk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Geneza konstytucji litewskiej z 1992 r.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr hab.Andrzej Pułło

Recenzenci: dr hab. Andrzej Szmyt, prof.dr hab. Wiesław Skrzydło

Gdańsk, 16 października 2019 r.