Tomasz Bąkowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Tomasz Bąkowski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 marca 2000 roku

Tomasz Bąkowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Eugeniusz Bojanowski, prof.UG

Recenzenci: dr hab. Wojciech Szwajdler, prof. UMK, prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski

Gdańsk, 15 października 2019 r.