Katarzyna Łasak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Katarzyna Łasak

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 grudnia 2000 roku

Katarzyna Łasak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Prawnomiędzynarodowa ochrona  wolności związkowej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Krzysztof Drzewicki, prof.UG

Recenzenci: prof.dr hab. Władysław Czapliński, prof.dr hab. Urszula Jackowiak, dr hab. Piotr Daranowski, prof.UG

Gdańsk, 15 października 2019 r.