Katarzyna Papke | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Katarzyna Papke

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 stycznia 2001 roku

Katarzyna Papke

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wyłączenie uczestnika postępowania w polskim prawie karnym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr hab. Jan Grajewski

Recenzenci: prof.dr hab. Edward Skrętowicz, dr hab. Michał Płachta, prof.UG

Gdańsk, 15 października 2019 r.