Anita Lutkiewicz-Rucińska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anita Lutkiewicz-Rucińska

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 września 2001 roku

Anita Lutkiewicz-Rucińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Odpowiedzialność majątkiem wspólnym małżonków na podstawie art. 41 k.r.o.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Tomasz Sokołowski

Recenzenci: prof.dr hab.Jerzy Młynarczyk, dr hab.Adam Olejniczak, prof.UAM

Gdańsk, 12 października 2019 r.