fbpx Jakub Robert Wierzbicki | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jakub Robert Wierzbicki | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jakub Robert Wierzbicki

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 czerwca 2017 roku

magister Psychologii

Jakub Robert Wierzbicki

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rola idei pieniądza i duchowości w zachowaniach prospołecznych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Anna Maria Zawadzka, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Grażyna Zofia Wąsowicz-Kiryło, prof. dr hab. Hanna Wanda Brycz

Dyplom nr 4175.


Gdańsk, 28 czerwca 2017 r.