Anna Danuta Patalon | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Danuta Patalon

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 marca 2018 roku

magister Prawa

Anna Danuta Patalon

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zakres ochrony konsumenckiej ubezpieczonego jako podmiotu stosunku ubezpieczenia majątkowego na cudzy rachunek”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Dorota Maśniak, prof.UG

Recenzenci: prof. dr hab. Bogusław Gnela, dr hab. Marcin Orlicki, prof.UAM

Dyplom nr 4264.


Gdańsk, 22 marca 2018 r.

Streszczenie