Mirosław Adam Warczak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Mirosław Adam Warczak

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 kwietnia 2018 roku

magister Zarządzania i marketingu

Mirosław Adam Warczak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Kształtowanie polityki budżetowej gmin wiejskich w Polsce (na przykładzie gminy Liniewo)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Henryk Antoni Ćwikliński, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Jarosław Kempa
Recenzenci: prof. dr hab. Roman Henryk Kisiel, dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB

Dyplom nr 4282.


Gdańsk, 27 kwietnia 2018 r.