fbpx Sonata | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Sonata

Sonata

SONATA

Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

Dla kogo:
 • W konkursie mogą brać udział osoby, które rozpoczęły karierę naukową i posiadają stopień naukowy doktora.

Przez osobę rozpoczynającą karierę naukową posiadającą stopień naukowy doktora, należy rozumieć osobę, która nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem uzyskała stopień naukowy doktora. Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy.

Informacje o konkursie:
 1. Konkurs obejmuje badania podstawowe tj.: oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie.
 2. Do konkursu mogą być zgłaszane projekty z dyscyplin naukowych ujętych w wykazie Paneli Dyscyplin NCN, obowiązującym w dniu ogłoszenia konkursu.
 3. Czas realizacji projektu: 12-36 miesięcy.
 4. Poza kierownikiem projektu, wśród osób realizujących projekt może być przewidziany jeden pracownik naukowy, który posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy i pod warunkiem, że nie jest on zatrudniony w podmiocie określonym w art. 10 pkt 1-8 i pkt 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, w którym realizowany będzie projekt;
 5. W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej, mającej na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego, przy czym łączny koszt zakupu aparatury nie może przekraczać wartości odpowiednio:
 • 500 tys. zł w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych (ST) i w dziale Nauk o Życiu (NZ);
 • 150 tys. zł w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS).

Przez stworzenie „unikatowego warsztatu naukowego” należy rozumieć prowadzenie innowacyjnych badań naukowych o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnego zaplecza aparaturowego i/lub oryginalnego rozwiązania teoretyczno-metodologicznego.

 1. Koszty pośrednie nie mogą przekraczać 30% wnioskowanych kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów aparatury. Wysokość kosztów pośrednich nie może ulec zwiększeniu w trakcie realizacji projektu.
 2. Do konkursu dopuszczani będą wnioskodawcy, którzy przedstawią oświadczenie o niefinansowaniu zadań objętych wnioskiem ze środków pochodzących z innych źródeł.
 3. Konkurs ogłaszany jest dwa razy w roku: marzec, wrzesień.

 

Źródło: Narodowe Centrum Nauki

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Karolina Kalksztejn-Wenta
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 20 stycznia 2015 roku, 11:55