fbpx Preludium | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Preludium

Preludium

Preludium

Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Dla kogo:

W konkursie mogą brać udział osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Informacje o konkursie:
 1. Konkurs obejmuje badania podstawowe tj.: oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie.
 2. Do konkursu mogą być zgłaszane projekty z dyscyplin naukowych ujętych w wykazie Paneli Dyscyplin NCN, obowiązującym w dniu ogłoszenia konkursu.
 3. Czas realizacji projektu: 12-36 miesięcy.
 4. Zadania objęte wnioskiem nie mogą być finansowane ze środków pochodzących z innych źródeł.
 5. Wysokość finansowania nie może przekraczać:
 • 50 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy;
 • 100 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące;
 • 150 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy.
 1. Liczba osób zaangażowanych w realizację projektu nie może przekraczać trzech osób, wśród których może być tylko jeden pracownik naukowy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, będący opiekunem naukowym.
 2. W ramach konkursu możliwy jest zakup aparatury naukowo-badawczej, której koszt całkowity nie przekracza 30% wysokości wnioskowanych środków na realizację projektu.
 3. Koszty pośrednie nie mogą przekraczać 30% wnioskowanych kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów aparatury. Wysokość kosztów pośrednich nie może ulec zwiększeniu w trakcie realizacji projektu.
 4. Beneficjentem środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu nie może być opiekun naukowy.
 5. Konkurs ogłaszany jest dwa razy w roku: marzec, wrzesień.

 

 

Źródło: Narodowe Centrum Nauki

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Karolina Kalksztejn-Wenta
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 20 stycznia 2015 roku, 11:53