fbpx Sonata Bis | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Sonata Bis

Sonata Bis

Sonata Bis

Konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Dla kogo:
 1. W konkursie mogą brać udział osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w kodeksie pracy.
 2. W konkursie mogą brać udział:
 • jednostki naukowe,
 • konsorcja naukowe,
 • sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi,
 • centra naukowo – przemysłowe,
 • centra naukowe Polskiej Akademii Nauk: centra naukowe uczelni,
 • biblioteki naukowe,
 • przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej,
 • jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • osoby fizyczne,
 • przedsiębiorcy prowadzący badania naukowe w innej formie niż formy określone w pkt. 1-8.
Informacje o konkursie:
 1. Konkurs obejmuje badania podstawowe tj.: oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie.
 2. Ma na celu powołanie nowego zespołu naukowego i jest realizowany przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w kodeksie pracy.
 3. Do konkursu mogą być zgłaszane projekty z dyscyplin naukowych ujętych w wykazie Paneli Dyscyplin NCN, obowiązującym w dniu ogłoszenia konkursu.
 4. Czas realizacji projektu: 12-36 miesięcy. W pierwszym etapie zapewnia się finansowanie na okres 36 miesięcy realizacji projektu oraz gwarantuje możliwość przedłużenia finansowania o dalszy okres nieprzekraczający 24 miesięcy. Warunkiem przedłużenia jest pozytywna ocena realizacji projektu w okresie pierwszych 30 miesięcy, dokonana przez Zespół Ekspertów.
 5. Wysokość finansowania nie może przekraczać 1,5 mln zł na cały okres 60 miesięcy.
 6. Poza kierownikiem projektu, wśród osób realizujących projekt nie może być pracowników naukowych posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy.
 7. Kierownik projektu zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia podmiotu, w którym będzie realizowany projekt badawczy, o zakresie jego zaangażowania w realizację projektu badawczego.
 8. Koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie może przekraczać wartości odpowiednio:
 • 500 tys. zł w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych (ST) i w dziale Nauk o Życiu (NZ);
 • 150 tys. zł w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS).
 1. Do konkursu dopuszczani będą wnioskodawcy, którzy przedstawią oświadczenie o niefinansowaniu zadań objętych wnioskiem ze środków pochodzących z innych źródeł.
 2. Koszty pośrednie nie mogą przekraczać 30% wnioskowanych kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów aparatury. Wysokość kosztów pośrednich nie może ulec zwiększeniu w trakcie realizacji projektu.
 3. Konkurs ogłaszany jest raz w roku: wrzesień.

 

Źródło: Narodowe Centrum Nauki

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Krawczykowska
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 16 sierpnia 2017 roku, 14:40