fbpx Harmonia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Harmonia

Harmonia

Harmonia

Konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.

 

Dla kogo:
 1. W ramach konkursu rozpatrywane będą projekty badawcze, realizowane:
 • w ramach współpracy międzynarodowej nawiązanej bezpośrednio z partnerem lub partnerami z zagranicznych instytucji naukowych,
 • w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwustronnej,
 • w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy wielostronnej,
 • przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.
 1. W konkursie mogą brać udział:
 • jednostki naukowe,
 • konsorcja naukowe,
 • sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi,
 • centra naukowo – przemysłowe,
 • centra naukowe Polskiej Akademii Nauk: centra naukowe uczelni,
 • biblioteki naukowe,
 • przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej,
 • jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • osoby fizyczne,
 • przedsiębiorcy prowadzący badania naukowe w innej formie niż formy określone w pkt. 1-8.

 

Informacje o konkursie:
 1. Konkurs obejmuje badania podstawowe tj.: oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie.
 2. Do konkursu mogą być zgłaszane projekty z dyscyplin naukowych ujętych w wykazie Paneli Dyscyplin NCN, obowiązującym w dniu ogłoszenia konkursu.
 3. Czas realizacji projektu: 12-36 miesięcy.
 4. W projekcie nie dopuszcza się zakupu aparatury naukowo-badawczej.
 5. Ze środków projektu nie mogą być finansowane zadania badawcze realizowane przez zagraniczną instytucję naukową.
 6. Koszty pośrednie nie mogą przekraczać 30% wnioskowanych kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów aparatury. Wysokość kosztów pośrednich nie może ulec zwiększeniu w trakcie realizacji projektu.
 7. Do konkursu dopuszczani będą wnioskodawcy, którzy przedstawią oświadczenie o niefinansowaniu zadań objętych wnioskiem ze środków pochodzących z innych źródeł.
 8. Konkurs ogłaszany jest raz w roku: 15 września 2015 r.

 

Źródło: Narodowe Centrum Nauki

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Karolina Kalksztejn-Wenta
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 20 stycznia 2015 roku, 11:49