fbpx Maestro | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Maestro

Maestro

Maestro

Konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.

 

Dla kogo:
 1. W konkursie mogą brać udział doświadczeni naukowcy w formie:
 • jednostki naukowej,
 • konsorcjum naukowego,
 • sieci naukowych i jednostek organizacyjnych uczelni niebędących podstawowymi jednostkami organizacyjnymi,
 • centr naukowo – przemysłowych,
 • centr naukowych Polskiej Akademii Nauk: centra naukowe uczelni,
 • bibliotek naukowych,
 • przedsiębiorcy mającego status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej,
 • jednostki organizacyjnej posiadającej osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • osoby fizycznej,
 • przedsiębiorcy prowadzącego badania naukowe w innej formie niż formy określone w pkt. 1-8.
 1. Doświadczony naukowiec to osoba, która w okresie 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na badania naukowe:
 •  opublikowała co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach naukowych polskich lub zagranicznych,
 • kierowała realizacją co najmniej dwóch projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych,
 • spełnia co najmniej trzy z poniższych kryteriów:
  • była w komitecie naukowym przynajmniej jednej uznanej konferencji międzynarodowej,
  • opublikowała co najmniej jedną monografię,
  • wygłosiła prezentacje na uznanych konferencjach międzynarodowych,
  • zdobyła międzynarodową nagrodę albo wyróżnienie,
  • jest lub była członkiem uznanych stowarzyszeń, międzynarodowych organizacji naukowych lub akademii,
  • ma inne istotne osiągnięcia w nauce,

a w przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki - osoba, która jest autorem dzieł artystycznych o międzynarodowym znaczeniu lub istotnych dla kultury polskiej oraz brała aktywny udział w międzynarodowych wystawach, festiwalach, wydarzeniach artystycznych: plastycznych, muzycznych, teatralnych i filmowych.

 

Informacje o konkursie:
 1. Konkurs obejmuje badania podstawowe tj.: oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie.
 2. Do konkursu mogą być zgłaszane projekty z dyscyplin naukowych ujętych w wykazie Paneli Dyscyplin NCN, obowiązującym w dniu ogłoszenia konkursu.
 3. Okres realizacji projektu jest nie krótszy niż 36 miesięcy i nie przekracza 60 miesięcy. W pierwszym etapie zapewnia się finansowanie na okres 36 miesięcy realizacji projektu oraz gwarantuje możliwość przedłużenia finansowania o dalszy okres nieprzekraczający 24 miesięcy. Warunkiem przedłużenia finansowania jest pozytywna ocena realizacji projektu w okresie pierwszych 30 miesięcy, dokonana przez Zespół Ekspertów.
 4. Do konkursu dopuszczani będą wnioskodawcy, którzy przedstawią oświadczenie o niefinansowaniu zadań objętych wnioskiem ze środków pochodzących z innych źródeł.
 5. Koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie może przekraczać wartości odpowiednio:
 • 500 tys. zł w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych (ST) i w dziale Nauk o Życiu (NZ);
 • 150 tys. zł w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS).
 1. Do konkursu kwalifikowane są te projekty, których wysokość finansowania na cały okres realizacji mieści się w przedziale:
 • 500 tys. zł – 3 mln zł dla Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS),
 • 1-3 mln zł dla Nauk Ścisłych i Technicznych (ST) oraz Nauk o Życiu (NZ).
 1. Koszty pośrednie nie mogą przekraczać 30% wnioskowanych kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów aparatury. Wysokość kosztów pośrednich nie może ulec zwiększeniu w trakcie realizacji projektu.
 2. Konkurs ogłaszany jest raz w roku: 15 czerwca 2015 r.
 
Źródło: Narodowe Centrum Nauki

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Karolina Kalksztejn-Wenta
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 20 stycznia 2015 roku, 11:50