fbpx Najczęściej zadawane pytania: Dział Pracowniczych Spraw Socjalnych | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Najczęściej zadawane pytania: Dział Pracowniczych Spraw Socjalnych

Najczęściej zadawane pytania: Dział Pracowniczych Spraw Socjalnych

 1. Konta Bankowe UG
 2. Hotele Asystenckie
 3. Okulary korygujące
 4. Pranie fartuchów laboratoryjnych
 5. Emeryci i renciści UG

Konta Bankowe Uniwersytetu Gdańskiego

 1. Wpłaty za czynsz hotelowy należy dokonywać:
  Bank PEKAO SA IV/O Gdańsk
  ul. Kołobrzeska 43 Gdańsk
  numer: 59124012711111001043682415
 2. Konto Socjalne, na które należy dokonywać spłaty rat pożyczek mieszkaniowych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:
  Bank PEKAO SA IV/O Gdańsk
  numer: 84124012711111000014925476

Hotele asystenckie Hotel Asystencki (zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 52/R/09) przeznaczony jest na okresowe zakwaterowanie zatrudnionych w UG nauczycieli akademickich, zamieszkałych na stałe w miejscowościach położonych poza Trójmiastem, w odległości uniemożliwiającej codzienny dojazd do pracy. Wszystkich zainteresowanych zakwaterowaniem w Hotelu Asystenckim UG informujemy, że Uczelnia posiada dwa hotele:

 • Hotel Asystencki Nr 1 ul. Polanki 63, Gdańsk-Oliwa tel. 058 523 27 01, wew. 27 01 - zakwaterowanie w pokojach 1-osobowych, 2-osobowych, rodziny z dziećmi kwateruje się w segmentach 3-osobowych, kuchnia ogólnodostępna na piętrze.
 • Hotel Asystencki Nr 2 ul.gen.Hallera 241, Gdańsk-Brzeźno tel. 058 343 46 88, 058 343 46 87 - pokoje 2-osobowe z osobnym w.c. i prysznicem, kuchnia ogólnodostępna na piętrze, odpłatność za 2 miejsca. Obowiązuje druk podania o hotel (załącznik do wyżej wymienionego Zarządzenia) który można pobrać w Rektoracie UG, II piętro, pokój 226.

Okulary korygujące Na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U.Nr148,poz.973):

 1. Uniwersytet Gdański obowiązany jest zapewnić pracownikom zatrudnionym na stanowisku z monitorem ekranowym okulary korygujące wzrok jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami UG wykażą potrzebę ich stosowania,
 2. pod pojęciem pracownika zatrudnionego na stanowisku z monitorem ekranowym należy rozumieć każdą osobę zatrudnioną w UG i użytkującą w czasie pracy monitor ekranowy przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy, (art.128,129 Kodeksu pracy),
 3. jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej przez lekarza sprawującego opiekę profilaktyczną nad pracownikami UG wykażą potrzebę stosowania takich okularów podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego - pracownikowi będzie przysługiwał zwrot kosztów w wysokości 250zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych), ustalonej na podstawie średnich cen szkieł i oprawek dostępnych w usługowych zakładach optycznych Trójmiasta (w tym - w salonie Vision Express Polska),
 4. w celu ustalenia konieczności wykonania badania pomocniczego okulistycznego - w ramach okresowych badań lekarskich, o których mowa w Zarządzeniu Rektora UG NR 55/R/11 z dnia 15 lipca 2011 roku w sprawie badań lekarskich pracowników Uniwersytetu Gdańskiego - bezpośredni przełożony kierujący podległego pracownika na badania okresowe - obowiązany jest umieścić w Skierowaniu do lekarza profilaktyka (Charakterystyce Stanowiska Pracy) pisemną adnotację o ilości godzin pracy dziennie przy monitorze ekranowym,
 5. Zwrot kosztów - na podstawie przesłanych do Działu Pracowniczych Spraw
  Socjalnych
  : rachunku uproszczonego lub faktury vat (przy płatności kartą kredytową proszę dołączyć potwierdzenie transakcji) wystawionych na Uniwersytet Gdański (NIP UG:584-020-32-39)i zawierającej na odwrocie:
  a) pisemne poświadczenie bezpośredniego przełożonego o ilości godzin pracy przy monitorze ekranowym;
  b) datę wystawienia przez lekarza zakładowego aktualnego orzeczenia lekarskiego o zdolności do pracy na stanowisku z adnotacją „praca przy monitorze ekranowym w okularach korygujących wzrok”.
  Uwaga! Dział Pracowniczych Spraw
  Socjalnych
  honoruje r-ki / faktury za okulary z datą do 3 miesięcy po uzyskaniu zaświadczenia lekarskiego od okulisty o konieczności stosowania okularów korygujących wzrok.

Pranie fartuchów laboratoryjnych

Na pranie fartuchów jednostki organizacyjne otrzymują indywiduale zgody Działu Zamówień Publicznych.
Faktury za pranie fartuchów należy dostarczać do Działu Pracowniczych Spraw Socjalnych pokój 226 II piętro w Rektoracie.Emeryci i renciści

Pracownicy odchodzący z naszej Uczelni na emeryturę lub rentę powinni zgłosić się do Działu Pracowniczych Spraw Socjalnych pokój 226 w celu wypełnienia odpowiedniego kwestionariusza. Informacji telefonicznej w powyższej sprawie można uzyskać pod nr. telefonu 523 24 02. Jednocześnie
informujemy, że przy naszej Uczelni działa Klub Seniora z siedzibą na Wydziale Chemii w Gdańsku Oliwie. Emeryci i renciści Uczelni zainteresowani działalnością kulturalną, oświatową lub turystyczną mogą zgłosić się do Klubu w każdy wtorek i czwartek w godz. 11.00 - 13.00.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Julia Gaca
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 30 kwietnia 2020 roku, 11:24