Stypendyści rządu RP

Kryteria kwalifikujące cudzoziemca do studiowania w trybie i na warunkach innych niż obowiązujące obywateli polskich

Cudzoziemcy nie wymienieni w kryteriach kwalifikujących do podejmowania kształcenia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, podejmują i odbywają studia na warunkach innych niż obowiązujące obywateli polskich.

Podejmowanie i odbywanie kształcenia oraz uczestniczenie w badaniach naukowych i pracach rozwojowych przez cudzoziemców na podstawie art.43 ust 3 i 4 (ustawy z dnia 27 lipca 2005r – Prawo o Szkolnictwie Wyższym ) na podstawie :

 • Umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach,
 • Decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego
 • Decyzji Rektora uczelni

Cudzoziemcy o których mowa wyżej podejmują i odbywają kształcenie:

 • Jako stypendyści strony polskiej
 • Bez odpłatności i świadczeń stypendialnych
 • Jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę

Cudzoziemcy legitymujący się zagranicznym świadectwem dojrzałości lub dyplomem, mogą być przyjęci z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich, jeżeli w postępowaniu kwalifikacyjnym prowadzonym przez polskie placówki konsularne w kraju zamieszkania, wykażą szczególne predyspozycje do podjęcia kształcenia w Polsce.

Cudzoziemcy ze słabą znajomością języka polskiego, mogą odbyć  9-miesięczny kurs języka polskiego, by podjąć studia w języku polskim.  Kursy takie są przez Uniwersytet M. C. Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Łódzki w Łodzi, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie , Uniwersytet Rzeszowski oraz Politechnikę Wrocławska we Wrocławiu.

Uznanie zagranicznego świadectwa lub dyplomu w celu kontynuacji  nauki na Uniwersytecie Gdańskim

Do podjęcia studiów w Polsce cudzoziemiec musi legitymować się zalegalizowanym lub opatrzonym  „apostille „ dokumentem , który uprawnia do podjęcia studiów w kraju , w którym został wydany.

Do świadectwa lub dyplomu powinno być dołączone jego polskie tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego oraz nostryfikacja dokonana przez kuratorium oświaty.

Nie są wymagane nostryfikacje świadectw, które są uznane na podstawie umów międzynarodowych.

Warunki finansowe na jakich cudzoziemcy mogą podejmować studia inne niż obowiązujące obywateli polskich

Cudzoziemcy podejmujący naukę w trybie innym niż obowiązujące obywateli Polskich, mogą kształcić się jako  „ stypendyści strony polskiej”.

Kandydaci  kierowani  na studia jako stypendyści strony polskiej, zgłaszani są  zgodnie z postanowieniem umów międzynarodowych przez polskie lub zagraniczne placówki dyplomatyczne odpowiedzialne za prowadzenie wymiany z zagranica.

Przebieg procesu rekrutacyjnego.

Cudzoziemcy chcący podjąć studia w Polsce na warunkach innych niż obowiązujące obywateli polskich, składają  dokumenty  bezpośrednio w  Polskich placówkach konsularnych w kraju w którym zamieszkują. Komisja powołana  przez ministerstwo kwalifikuje wnioski  cudzoziemców  na studia w Polsce. Cudzoziemcy z niewystarczającą znajomością języka polskiego,  kierowani są na 9 - miesięczny kurs języka polskiego do szkół prowadzących takie kursy.

Po ukończeniu kursu języka polskiego i zdaniu pozytywnie egzaminu zostają kierowani do wybranych przez siebie Uczelni.

Rektor wcześniej na wniosek szkoły prowadzącej kursy, wyraża wstępną zgodę o przyjęcie cudzoziemca na studia w Uniwersytecie Gdańskim.

Cudzoziemiec przyjęty na studia jako stypendysta Rządu RP otrzymuje comiesięczne stypendium. Może również otrzymać jednorazowy zasiłek na zagospodarowanie, lub zasiłek na przygotowanie pracy dyplomowej.

Dokumenty wymagane od kandydata na studia

Komplet dokumentów po wstępnej zgodzie Rektora, zostają przekazane przez szkoły języka polskiego, bądź prze Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej .

Komplet dokumentów powinien  zawierać:

 • Wypełniony kwestionariusz kandydata na kształcenie w Polsce,
 • Oryginał lub kserokopia świadectwa dojrzałości  ( uprawniające do podjęcia studiów)
 • Tłumaczenie w/w świadectwa na język polski przez tłumacza przysięgłego
 • Dokument poświadczający legalizację lub „apostille”, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej,
 • Kopię paszportu oraz  dokument uprawniający do pobytu na terenie Polski ( ważna karta pobytu)
 • Zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym na terenie Polski.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 14 Marzec, 2014 - 14:17; osoba wprowadzająca: Gabriela Leoniec Ostatnia zmiana: piątek, 26 Listopad, 2021 - 16:37; osoba wprowadzająca: Patryk Gawor