fbpx Iuventus Plus | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Iuventus Plus

Iuventus Plus

Iuventus Plus

Celem programu jest wsparcie badań naukowych prowadzonych przez wybitnych młodych naukowców, których efekty promowane są w drodze ich publikacji w najlepszych światowych czasopismach ujętych w wykazie Journal Citation Reports (JCR) lub ERIH, a przez to zachęcenie młodych naukowców do podejmowania tego rodzaju działalności. Journal Citation Reports (JCR) jest interdyscyplinarną bazą przygotowaną przez Institiute for Scientific Information (ISI, obecnie Thomson Reuters Scientific) w Filadelfii, stanowiącą obiektywne narzędzie oceny wiodących światowych czasopism, za pomocą informacji statystycznej o liczbie cytowań. Na podstawie zbiorczej informacji o cytowaniach, JCR pozwala zmierzyć wpływ badań naukowych i pokazuje związek pomiędzy cytowalnością i cytowanym czasopismem. ERIH (European Reference Index for the Humanities) są to listy indeksujące czasopisma naukowe z 15 dyscyplin humanistycznych. Stworzone i monitorowane przez europejskich naukowców w ramach Europejskiej Fundacji Naukowej (European Science Foundation – ESF) w celu informowania reszty świata o bieżących osiągnięciach naukowych  w Europie. Udział publikacji polskich naukowców w światowej liczbie publikacji ujętych w czasopismach objętych National Science Indicators kształtuje się obecnie na poziomie ok. 1,5% i jest wysoce niezadowalający.
 
Program pod nazwą  „Iuventus Plus” ma na celu promowanie wybitnych młodych naukowców, prowadzących badania naukowe na najwyższym poziomie, których wyniki publikowane są w wykazie publikacji JCR lub ERIH i zachęcenie ich do kontynuowania tych prac. Należy się spodziewać, że realizacja Programu doprowadzi z jednej strony do wzrostu zainteresowania młodych naukowców do prowadzenia prac badawczych na najwyższym poziomie i publikowania ich wyników, z drugiej strony zaś, przyczyni się do znacznej poprawy pozycji polskich publikacji w rankingach światowych. Środki finansowe przyznane w ramach programu będą mogły być wykorzystane na kontynuowanie realizowanych badań naukowych, których wyniki opublikowano lub przyjęto do publikacji w wiodących światowych czasopismach, ujętych w wykazie JRC lub w wykazie ERIH oraz na popularyzowanie tych wyników poprzez ich publikowanie w wiodących wydawnictwach publicystycznych. Minister będzie ogłaszał na stronach internetowych MNiSW ogłoszenia o możliwości składania wniosków do uczestnictwa w Programie. W ogłoszeniu będzie podawany termin i miejsce składania wniosków oraz inne warunki uczestnictwa w konkursie. Wniosek będzie mogła złożyć jednostka naukowa, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. a – d ustawy o zasadach finansowania nauki. Środki finansowe w ramach Programu przeznaczone będą dla młodego naukowca i mogą zostać przeznaczone na pokrycie 100% kosztów, planowanych do poniesienia przez młodego naukowca w ramach prowadzonych badań naukowych i publikacji oraz upowszechnianiu ich wyników.

Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Karolina Kalksztejn-Wenta
Treść wprowadzona przez: Karolina Kalksztejn-Wenta
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 20 stycznia 2015 roku, 13:37