MINIATURA 1 | Serwis główny UG

MINIATURA 1

 

Miniatura MINIATURA 1 - konkurs na pojedyncze działania naukowe

 

Dla kogo: 

1) dla osób, które uzyskały stopień doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem;

2) dla osób, które nie kierowały i nie kierują realizacją projektu badawczego oraz nie są laureatami konkursów na przyznanie stypendiów doktorskich  lub staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, finansowanych ze środków NCN;

3) dla osób, które w dniu złożenia wniosku są zatrudnione przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę;

 

Czas realizacji:

12 miesięcy

 

Finansowanie: 5 000 zł – 50 000 zł

 

Nabór wniosków:

w sposób ciągły w okresie od 4 maja do 31 grudnia 2017 roku

 

Ocena wniosku: 

Przy ocenie wniosku uwzględnia się w szczególności:

a) spełnianie kryterium badań podstawowych określonych w art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;

b) osiągnięcia naukowe osoby realizującej działania naukowe;

c) ocenę działania naukowego w kontekście jego poziomu naukowego i nowatorstwa;

d) wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój kariery osoby realizującej działanie naukowe;

e) zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu działania;

 

Dziedziny nauki:

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski w dyscyplinach naukowych określonych w panelach Narodowego Centrum Nauki przyjętych uchwałą Rady NCN nr 102/2016 z dnia 10 listopada 2016 r. (Panele NCN).

 

Proces składania wniosków w NCN:

1) Wniosek o finansowanie, przygotowany w języku polskim wraz z załącznikami, należy wysłać w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl. Wnioski są składane wyłącznie w formie elektronicznej. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. 

2) Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie złożenia wniosku podpisany elektronicznie lub skan tego dokumentu podpisanego odręcznie.

 

Proces składania wniosków w UG:

W celu uzyskania elektronicznych podpisów Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą na wniosku, należy dostarczyć do Biura Zarządzania Projektami Naukowymi następujące dokumenty:

        w formie papierowej:

o   Wydrukowany dwustronnie wniosek wraz z załącznikami podpisany przez Dziekana Wydziału pod kosztorysem na którym będzie realizowany projekt.

 

       w formie elektronicznej:

o   PDF wniosku do NCN

o   Oświadczenie o niewystępowaniu pomocy państwa wraz z kwestionariuszem

 

Instrukcja przygotowania wniosku w OSF:

INSTRUKCJA 

 

 

Źródło: Narodowe Centrum Nauki 

 

 

 

Dokumentacja konkursowa NCN

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Krawczykowska
Treść wprowadzona przez: Agata Krawczykowska
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 5 maja 2017 roku, 10:05