SONATA 13 | Serwis główny UG

SONATA 13

SONATA 13 - konkurs na projekty badawcze, którego celem jest wsparcie kierownika projektu w prowadzeniu innowacyjnych badań naukowych o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnego zaplecza aparaturowego i/lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego

 

Dla kogo:

dla osób posiadających stopnia naukowego doktoraod 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

 

Zespół badawczy:

wśród wykonawców (oprócz kierownika projektu) może być jeden samodzielny pracownik naukowy mający stopień doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, pod warunkiem, że nie jest on zatrudniony w jednostce realizującej projekt

 

Czas realizacji:

a) 12 miesięcy lub

b) 24 miesiące lub

c) 36 miesięcy.

 

Finansowanie:

brak górnej granicy finansowania dla jednego projektu

 

Aparatura naukowo-badawcza:

a) do 500 tys. zł w naukach ścisłych i technicznych oraz naukach o życiu;

b) do 150 tyś. zł w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce.

Ocena wniosku:

Przy ocenie wniosku o finansowanie projektu badawczego uwzględnia się w szczególności:

a) spełnianie kryterium badań podstawowych określonych w art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;

b) osiągnięcia naukowe kierownika projektu badawczego oraz opiekuna naukowego, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych;

c) poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji;

d) nowatorski charakter projektu badawczego;

e) wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej;

f) zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;

g) ocenę możliwości realizacji wnioskowanego projektu badawczego;

h) sposób przygotowania wniosku, umożliwiający jego rzetelną ocenę

 

Dziedziny nauki:

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych we wszystkich dyscyplinach naukowych określonych w panelach Narodowego Centrum Nauki przyjętych uchwałą Rady NCN nr 102/2016 z dnia 10 listopada 2016 r. (Panele NCN).

 

Proces składania wniosków w NCN:

1. Wniosek o finansowanie projektu badawczego (przygotowany w języku polskim i języku angielskim) wraz z wymaganymi załącznikami, należy wysłać do dnia 22 września 2017 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl. Wnioski są składane wyłącznie w formie elektronicznej. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. 

2. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie złożenia wniosku podpisane elektronicznie lub skan tego dokumentu podpisanego odręcznie.

 

Proces składania wniosków w UG:

W celu uzyskania elektronicznych podpisów Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą na wniosku, należy dostarczyć do Biura Zarządzania Projektami Naukowymi do dnia 14 września2017 r. następujące dokumenty:

         w formie papierowej:

o   Wydrukowany dwustronnie wniosek wraz z załącznikami podpisany przez Dziekana Wydziału na którym będzie realizowany projekt.

o   Potwierdzenie złożenia wniosku podpisane przez Kierownika Projektu, a w przypadku jednostek pozawydziałowych, Kierownik Jednostki.

         w formie elektronicznej:

o   Wniosek w formacie pdf

o   Potwierdzenie złożenia wniosku Kierownika Jednostki

o  Oświadczenie o niewystępowaniu pomocy publicznej 

 

 

Źródło: Narodowe Centrum Nauki

 

 

 

 

Dokumentacja konkursowa NCN

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Krawczykowska
Treść wprowadzona przez: Agata Krawczykowska
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 28 sierpnia 2017 roku, 8:59