MAESTRO 9 | Serwis główny UG

MAESTRO 9

MAESTRO 9 - konkurs na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badąń naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe

 

Dla kogo:

Dla doświadczonych naukowców (osoby posiadające co najmniej stopień naukowy doktora), którzy w okresie 10 lat przed rokiem wsytąpienia z wnioskiem spełnili określone  kryteria odnośnie publikacji, kierowania projektami badawczymi, udziału w konferencjach, otrzymanych wyróżnień i uczestnictwa w organizacjach naukowych.

 

Czas realizacji:

  • 36 miesięcy lub
  • 48 miesiace lub
  • 60 miesięcy

 

Finansowanie:

Brak górnej granicy finansowania dla jednego prpojektu.

 

Aparatura naukowo-badawcza:

Dopuszcza się możliwość zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej

 

Ocena wniosku:

Przy ocenie wniosku o finansowanie projektu badawczego uwzględnia się w szczególności:

a) spełnianie kryterium badań podstawowych określonych w art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;

b) spełnienie przez kierownika projektu kryteriów doświadczonego naukowca, określonych w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 30.04.2010 r. o Narodowym Centrum Nauki;

b) osiągnięcia naukowe kierownika projektu badawczego, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych;

c) ocenę wykonania przez kierownika projektu badawczego innych projektów uprzednio finansowanych ze środków finansowych na naukę;

d) poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji;

e) nowatorski charakter projektu badawczego i jego wpływ na rozwój dyscypliny naukowej;

f) wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej;

g) zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;

h) ocenę możliwości realizacji wnioskowanego projektu badawczego;

i) sposób przygotowania wniosku

 

Dziedziny nauki:

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych we wszystkich dyscyplinach naukowych określonych w panelach Narodowego Centrum Nauki przyjętych uchwałą Rady NCN nr 102/2016 z dnia 10 listopada 2016 r. (Panele NCN).

 

Proces składania wniosków w NCN:

1. Wniosek o finansowanie projektu badawczego (przygotowany w języku polskim i języku angielskim) wraz z wymaganymi załącznikami, należy wysłać do dnia 22 września 2017 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl. Wnioski są składane wyłącznie w formie elektronicznej. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. 

2. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie złożenia wniosku podpisane elektronicznie lub skan tego dokumentu podpisanego odręcznie.

 

Proces składania wniosków w UG:

W celu uzyskania elektronicznych podpisów Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą na wniosku, należy dostarczyć do Biura Zarządzania Projektami Naukowymi do dnia 14 września 2017 r. następujące dokumenty:

         w formie papierowej:

o   Wydrukowany dwustronnie wniosek wraz z załącznikami podpisany przez Dziekana Wydziału na którym będzie realizowany projekt.

o   Potwierdzenie złożenia wniosku podpisane przez Kierownika Projektu, a w przypadku jednostek pozawydziałowych, Kierownik Jednostki.

         w formie elektronicznej:

o   Wniosek w formacie pdf

o   Potwierdzenie złożenia wniosku dla Kierownika Jednostki

o  Oświadczenie o niewystępowaniu pomocy publicznej 

 

 

 

 

Źródło: Narodowe Centrum Nauki

 

 

 

 

 

 

Dokumentacja konkursowa NCN

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Krawczykowska
Treść wprowadzona przez: Agata Krawczykowska
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 28 sierpnia 2017 roku, 8:57