NPRH "Uniwersalia 2.1" | Serwis główny UG

NPRH "Uniwersalia 2.1"

NPRH NPRH "Uniwersalia" 2.1 - konkurs na finansowanie przekładów na języki kongresowe (z priorytetem języka angielskiego) najważniejszych osiągnięć polskiej humanistyki, obejmujących zarówno dawne, jak i nowe osiągnięcia nauk humanistycznych, w celu włączenia ich do międzynarodowego obiegu naukowego. 

 

Charakter zgłaszanych projektów:

Do konkursu mogą być zgłoszone projekty obejmujące finansowanie przekładów i publikacji książek (w tym projekty wydania obcojęzycznych, tematycznych numerów monograficznych czasopism, dla których podstawowym językiem jest język polski), o najwyższym poziomie naukowym i wartości merytorycznej, należących zarówno do klasyki polskiej humanistyki, jak i stanowiących jej nowe osiągnięcia, w celu ich udostępnienia odbiorcom zagranicznym. Do konkursu nie mogą być zgłoszone wnioski, obejmujące dzieła już opublikowane w jednym z języków kongresowych.

 

Projekty powinny spełniać następujące kryteria:

  1.  obejmować przekład i publikację monografii wydanych pierwotnie w języku polskim;
  2.  dotyczyć prac z zakresu nauk humanistycznych;
  3.  charakteryzować się użytecznością dla przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych;
  4.  warunkiem przyjęcia projektu do konkursu jest przedstawienie przez wnioskodawcę listu intencyjnego od wydawnictwa zagranicznego o wysokiej randze międzynarodowej.

 

Finansowanie:

Wysokość finansowania jest ustalana indywidualnie dla każdego projektu na podstawie przedstawionego przez wnioskodawcę szczegółowego kosztorysu i kalkulacji wydawniczej załączonych do wniosku. Wycena zadań musi odpowiadać ich wartościom rynkowym i być zgodna z Katalogiem kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych w projektach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, opublikowanym na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Za zgodność kosztów projektu z katalogiem odpowiada Wnioskodawca.

Ze środków NPRH nie mogą być finansowane projekty obejmujące zadania naukowe aktualnie wykonywane przez Wnioskodawcę, które są finansowane ze środków budżetowych, w tym z dotacji statutowej, naruszające zakaz podwójnego finansowania tego samego kosztu w ramach dwóch różnych projektów współfinansowanych ze środków publicznych. Za powstanie sytuacji podwójnego finansowania odpowiada Wnioskodawca.

 

Proces składania wniosków w MNiSW:

1. Wniosek o finansowanie projektu wraz z wymaganymi załącznikami, należy wysłać do dnia 4 sierpnia 2017 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl. Wnioski są składane wyłącznie w formie elektronicznej. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. 

2. Wniosek wydrukowany z systemu OSF, podpisany przez kierownika projektu oraz osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy należy przesłać w 1 egzemplarzu na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 00-529 Warszawa, ul. Wspólna 1/3, z dopiskiem na kopercie: „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – Moduł Uniwersalia 2.1” lub złożyć w biurze podawczym Ministerstwa w terminie określonym w pkt 11. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek w formie pisemnej został nadany w placówce pocztowej

 

Proces składania wniosków w UG:

W celu uzyskania podpisów Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą na wniosku, należy dostarczyć do Biura Zarządzania Projektami Naukowymi do dnia 27 lipca 2017 r. następujące dokumenty:

         w formie papierowej:

o   2 egz. wniosku wydrukowane dwustronnie wraz z załącznikami. 1 egz. podpisany przez Dziekana Wydziału na którym będzie realizowany projekt.

 

 

Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Dokumentacja konkursowa NPRH

ZałącznikWielkość
PDF icon Zakres informacji wymaganych we wniosku31.85 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Krawczykowska
Treść wprowadzona przez: Agata Krawczykowska
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 4 lipca 2017 roku, 12:34