SONATA BIS 7 | Serwis główny UG

SONATA BIS 7

SONATA BIS 7 - konkurs na projekty badawcze majace na celu powołanie nowego zespołu naukowego 

 

Dla kogo:

dla osób , któr euzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z nioskiem

 

Zespół badawczy:

poza kierownikiem projektu, wśród oso realizujących projekt nie może być osób posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, jeśli uzyskały ten stopień/ tytuł przed rozpoczęciem projektu, obowiazek zaangażowania doktoranta/-ów na łączny okres co najmniej 36 miesięcy

 

Czas realizacji:

a) 36 miesięcy lub

b) 48 miesiący lub

c) 60 miesięcy.

 

Finansowanie:

brak górnej granicy finansowania dla jednego projektu

 

Aparatura naukowo-badawcza:

dopuszcza się możliwość zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej

 

Dziedziny nauki:

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych we wszystkich dyscyplinach naukowych określonych w panelach Narodowego Centrum Nauki przyjętych uchwałą Rady NCN nr 102/2016 z dnia 10 listopada 2016 r. (Panele NCN).

 

Proces składania wniosków w NCN:

1. Wniosek o finansowanie projektu badawczego (przygotowany w języku polskim i języku angielskim) wraz z wymaganymi załącznikami, należy wysłać do dnia 22 września 2017 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl. Wnioski są składane wyłącznie w formie elektronicznej. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. 

2. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie złożenia wniosku podpisane elektronicznie lub skan tego dokumentu podpisanego odręcznie.

 

Proces składania wniosków w UG:

W celu uzyskania elektronicznych podpisów Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą na wniosku, należy dostarczyć do Biura Zarządzania Projektami Naukowymi do dnia 14 września 2017 r. następujące dokumenty:

         w formie papierowej:

o   Wydrukowany dwustronnie wniosek wraz z załącznikami podpisany przez Dziekana Wydziału na którym będzie realizowany projekt.

o   Potwierdzenie złożenia wniosku podpisane przez Kierownika Projektu, a w przypadku jednostek pozawydziałowych, Kierownik Jednostki.

         w formie elektronicznej:

o   Wniosek w formacie pdf

o   Potwierdzenie złożenia wniosku Kierownika Jednostki

o  Oświadczenie o niewystępowaniu pomocy publicznej 

 

Źródło: www.ncn.gov.pl 

Dokumentacja konkursowa

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Krawczykowska
Treść wprowadzona przez: Agata Krawczykowska
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 28 sierpnia 2017 roku, 8:58