ETIUDA 7 | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

ETIUDA 7

ETIUDA 7 - konkurs na stypendia dokotorskie

 

Dla kogo:

dla osób rozpoczynających karierę naukową, nieposiadających stopnia naukowego doktora,  które wykazują się sukcesami w działalności naukowej i mają otwarty przewód doktorski lub otworzą go do dnia 30.04.2019 r. Laureat zobowiązuje się do uzyskania stopnia naukowego doktora w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium naukowego i nie wcześniej niż 6 miesięcy od czasu rozpoczęcia jego pobierania

 

Czas trwania stypendium:

 6-12 miesięcy 

 

Finansowanie:

  • stypendium naukowe wynosi 4 500 zł miesięcznie, przyznawane na okres przygotowania rozprawy doktorskiej, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy;
  • środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem wnioskodawcy w ośrodku naukowym, będącym miejscem realizacji stażu zagranicznego przyznawane są w zryczałtowanej kwocie w wysokości 12 000 zł miesięcznie, przemnożonej przez procentowy wskaźnik korekcyjny ustalony dla danego kraju zgodnie z dokumentacją konkursową;
  • środki finansowe na pokrycie kosztów podróży wnioskodawcy w obie strony do zadeklarowanego ośrodka naukowego, będącego miejscem stażu zagranicznego, przyznawane są w zryczałtowanej kwocie od 1 000 zł do 10 000 zł, w zależności od odległości między miejscem zamieszkania wnioskodawcy w dniu złożenia wniosku a zagranicznym ośrodkiem naukowym, zgodnie ze stawkami określonymi w dokumentacji konkursowej;

 

Aparatura naukowo-badawcza:

nie dopuszcza się możliwości zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej

 

Realizacja:
  • staż trwający od 3 do 6 miesięcy w zagranicznym ośrodku naukowym finansowany jest w okresie pobierania stypendium naukowego bądź w ciągu 12 miesięcy po jego zakończeniu,
  • konieczność uzyskania stopnia naukowego doktora do 12 miesiecy po zakończzeniu pobierania stypendium, jednak nie wcześniej niż 6 miesięcy po rozpoczęciu jego pobierania

 

Ocena wniosku:

Przy ocenie wniosku o finansowanie stypendium doktorskiego uwzględnia się w szczególności:

a) spełnianie kryterium badań podstawowych;

b) osiągnięcia naukowe wnioskodawcy, w tym:

  • publikacje w renomowanych wydawnictwach /czasopismach naukowych;
  • wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych;

c) jakość wykonywanych badań w tym poziom naukowy wykonywanych badań;

d) zasadność wyboru miejsca stażu zagranicznego, w tym:

  • rangę naukową jednostki, w której planowany jest staż,
  • trafność wyboru jednostki naukowej,
  • wpływ stazu na rozwój kariery naukowej wnioskodawcy;

e) sposób przygotowania wniosku.

 

Dziedziny nauki:

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych we wszystkich dyscyplinach naukowych określonych w panelach Narodowego Centrum Nauki przyjętych uchwałą Rady NCN nr 66/2018 z dnia 05 lipca 2018 r. (Panele NCN).

 

Proces składania wniosków w NCN:

1. Wniosek o finansowanie projektu badawczego (przygotowany w języku polskim i języku angielskim) wraz z wymaganymi załącznikami, należy wysłać do dnia 15 marca 2019 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl. Wnioski są składane wyłącznie w formie elektronicznej. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. 

2. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie złożenia wniosku podpisane elektronicznie lub skan tego dokumentu podpisanego odręcznie.

 

Proces składania wniosków w UG:

W celu uzyskania elektronicznych podpisów Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą na wniosku, należy dostarczyć do Biura Zarządzania Projektami Naukowymi do dnia 06 marca 2019 r. następujące dokumenty:

         w formie papierowej:

o   Wydrukowany dwustronnie wniosek wraz z załącznikami podpisany przez Dziekana Wydziału na którym będzie realizowany projekt.

o   Potwierdzenie złożenia wniosku podpisane przez Kierownika Projektu, a w przypadku jednostek pozawydziałowych, Kierownik Jednostki.

         

w formie elektronicznej drogą mailową:

o   Wniosek w formacie pdf

o   Potwierdzenie złożenia wniosku dla Kierownika Jednostki

o  Oświadczenie o niewystępowaniu pomocy publicznej 

 

Źródło: Narodowe Centrum Nauki


 

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Krawczykowska
Treść wprowadzona przez: Agata Krawczykowska
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 18 grudnia 2018 roku, 11:09