SONATINA 3 | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

SONATINA 3

SONATINA - konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadajace stopień naukowy doktora. Celem konkursu jest wsparcie kariery naukowej młodych badaczy poprzez stworzenie możliwości zatrudnienia i prowadzenia badań w polskich jednostkach naukowych oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży zagranicznych w wysokiej jakości ośrodkach naukowych

 

Dla kogo:

dla osób posiadajacych stopień naukowy doktora uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem lub którym stopień naukowy doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2019 r. 

 

Czas trwania stypendium:

 • 24 miesiące lub
 • 36 miesięcy

 

Finansowanie:

 1. środki finansowe na pokrycie kosztów zwiazanych z zatrudnieniem kierownika projektu na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku naukowym w okresie realizacji przez niego projektu badawczego;
 2. środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu badawczego zgodnie z kosztorysem wskazanym we wniosku;
 3. środki finansowe na pokrycie kosztów podróży i pobytu w zagranicznym ośrodku, w tym:
  • ​​środki na pokrycie kosztów związanych z pobytem za granicą w zryczałtowanej kwocie w wysokości 12 000 zł miesięcznie, przemnożonej przez procentowy wskaźnik korekcyjny ustalony dla danego kraju, zgodnie z wartościami zamieszczonymi w dokumentacji konkursu
  • środki na pokrycie kosztów podróży w obie strony w zryczałtowanej kwocie od 1 000 zł do 10 000 zł, zgodnie ze stawkami określonymi w dokumentacji konkursowej.

 

Aparatura naukowo-badawcza:

nie dopuszcza się możliwości zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej

 

Realizacja:
 • uzyskanie zatrudnienia w jednostce nakowej na podstawie umowy o prace w pełnym wymiarze lub zmiana jednostki naukowej na czas realiacji projektu badawczego,
 • staż trwający od 3 do 6 miesięcy w zagranicznym ośrodku naukowym.

 

Ocena wniosku:

Przy ocenie wniosku o finansowanie stypendium doktorskiego uwzględnia się w szczególności:

1) spełnianie kryterium badań podstawowych;

2) osiągnięcia naukowe kierownika projektu badawczego, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych;

3) ocenę wykonania przez kierownika projketu badawczego innych projektów uprzednio finansowanych ze środków finansowych NCN;

4) poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji;

5) nowatorski charakter projektu badawczego;

6) wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej;

7) zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;

8) ocenę możliwości realizacji projektu badawczego;

9) zasadność wyboru miejsca stażu zagranicznego, w tym:

 • ranga naukowa ośrodka,
 • trafność wyboru jednostki naukowej,
 • wpływ na rozwój kariery naukowej kierownika projektu badawczego;

10) sposób przygotowania wniosku.

 

Dziedziny nauki:

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych we wszystkich dyscyplinach naukowych określonych w panelach Narodowego Centrum Nauki przyjętych uchwałą Rady NCN nr 66/2018 z dnia 05.07.2018 r. (Panele NCN).

 

Proces składania wniosków w NCN:

1. Wniosek o finansowanie projektu badawczego (przygotowany w języku polskim i języku angielskim) wraz z wymaganymi załącznikami, należy wysłać do dnia 15 marca 2019 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl. Wnioski są składane wyłącznie w formie elektronicznej. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. 

2. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie złożenia wniosku podpisane elektronicznie lub skan tego dokumentu podpisanego odręcznie.

 

Proces składania wniosków w UG:

W celu uzyskania elektronicznych podpisów Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą na wniosku, należy dostarczyć do Biura Zarządzania Projektami Naukowymi do dnia 06 marca 2019 r. następujące dokumenty:

         w formie papierowej:

o   Wydrukowany dwustronnie wniosek wraz z załącznikami podpisany przez Dziekana Wydziału na którym będzie realizowany projekt.

o   Potwierdzenie złożenia wniosku podpisane przez Kierownika Projektu, a w przypadku jednostek pozawydziałowych, Kierownik Jednostki.

         

 w formie elektronicznej drogą mailową:

o   Wniosek w formacie pdf

o   Potwierdzenie złożenia wniosku dla Kierownika Jednostki

o  Oświadczenie o niewystępowaniu pomocy publicznej 

 

Źródło: Narodowe Centrum Nauki


 

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Krawczykowska
Treść wprowadzona przez: Agata Krawczykowska
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 18 grudnia 2018 roku, 12:26