fbpx NPRH "Uniwersalia 2.2" | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

NPRH "Uniwersalia 2.2" | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

NPRH "Uniwersalia 2.2"

NPRH "Uniwersalia 2.2" - program w ramach którego jest wspierana realizacja projektówmających na celu włączanie najwybitniejszych osiągnięć światowej humanistyki do polskiego dziedzictwa kulturowego

 

Charakter zgłaszanych projektów:

Do konkursu mogą być przedstawione projekty obejmujące przekład na język polski dzieła należącego do najwybitniejszych osiągnięć światowej humanistyki (np. utworu literackiego lub tekstu źródłowego), w tym pierwszy polski przekład z języka oryginału oraz pierwszą w Polsce publikację manuskryptu napisanego pierwotnie w języku obcym zawierającą pierwszy polski przekład z języka oryginału lub nowy przekład z języka oryginału, który zostanie opatrzony naukowym opracowaniem tekstu, jego historii i dotychczasowej recepcji oraz analizą treści, a w szczególności rozbudowanym aparatem krytycznym: filologicznym, bibliograficznym, historycznym, interpretacyjnym i analitycznym;

 

Warunki udziału w NPRH:

1. Okres realizacji wynosi do 5 lat;

2. Wnioskowana wysokości środków finansowych nie więcej niż 1 800 000 zł;

3. Projekt, w którym koszty zakupu aparatury naukowo-badawczej lub infrastruktury informatycznej nie przekraczają 150 000 zł, przy czym zakup jest możliwy, jeżeli wnioskodawca nie posiada niezbędnej aparatury lub infrastruktury;

4. Projekt, w którym koszty wynagrodzeń członków zespołu badawczego nie przekraczają 50% kosztów realizacji projektu;

5. Koszty pośrednie realizacji projektu nie mogą być wyższe niż 20% kosztów realizacji projektu;

6.  Katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych

 

Proces składania wniosków w MNiSW:

1. Wniosek o finansowanie projektu wraz z wymaganymi załącznikami, należy wysłać do dnia 31 października 2019 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.plWniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. 

2. Dokument "Część A wniosku" opatrzony przez Kieorwnika Jednostki lub osobę upoważnioną kwalifikowanym podpisem elektronicznym przesyła sie za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Ministra w terminie 7 dni od dnia wysłania wniosku w systemie.

 

Proces składania wniosków w UG:

W celu uzyskania podpisów Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą na wniosku, należy dostarczyć do Biura Zarządzania Projektami Naukowymi do dnia 23 października 2019 r. następujące dokumenty:

         

w formie papierowej:

o   1 egz. wniosku wydrukowane dwustronnie podpisany przez Dziekana Wydziału  lub osobę przez upopważnioną na którym będzie realizowany projekt.

o  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

       w formie elektronicznej:

o   Dokument "Część A wniosku".

 

 

Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Dokumentacja konkursowa NPRH

ZałącznikWielkość
PDF icon Komunikat Ministerstwa ws. programu NPRH323.22 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Krawczykowska
Treść wprowadzona przez: Agata Krawczykowska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 11 września 2019 roku, 8:14