fbpx NPRH "Dziedzictwo narodowe" | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

NPRH "Dziedzictwo narodowe" | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

NPRH "Dziedzictwo narodowe"

NPRH "Dziedzictwo narodowe" - konkurs w ramach którego jest wspierana realizacja długoterminowych projektów o charakterze dokumentacyjnym, źródłowym, edytorskim, translatorskim, słownikowym i bibliograficznym, o najwyższej wartości dla polskiej humanistyki oraz kultur i dziedzictwa narodowego

 

Obszary priorytetowe:

1. Tekstowe i nietekstowe dokumenty osobiste (np. listy, dzienniki, diariusze, relacje, wspomnienia, nagrania, etc.);

2. Dziedzictwo kulturowe ziem wchodznich dawnej Rzeczypospolitej;

3. Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych;

4. Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.

 

 

Warunki udziału w NPRH:

1. Okres realizacji wynosi do 5 lat w przypadku projektów nowych albo 3-5 lat w przypadku projektów kontynuowanych, które przed dniem złożenia wniosku były finansowane przez co najmniej 3 lata;

2. Wnioskowana wysokości środków finansowych wynosi conajmniej 500 000 zł, jednak nie więcej niż 1 800 000 zł w przypadku projektów nowych albo co najmniej 300 000 zł, jednak nie więcej niż 1 800 000 zł w przypadku projektów kontynuowanych;

3. Projekt nie obejmuje działań finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa;

4. Projekt, w którym koszty zakupu aparatury naukowo-badawczej lub infrastruktury informatycznej nie przekraczają 150 000 zł, przy czym zakup jest możliwy, jeżeli wnioskodawca nie posiada niezbędnej aparatury lub infrastruktury;

5. Projekt, w którym koszty wynagrodzeń członków zespołu badawczego nie przekraczają 50% kosztów realizacji projektu;

6. Koszty pośrednie realizacji projektu nie mogą być wyższe niż 30% kosztów ogółem;

7.  Katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych

 

 

Charakter zgłaszanych projektów:

Warunkiem udziału w NPRH "Dziedzictwo narodowe" jest przedstawienie nowego albo kontynuowanego projektu, tworzącego podstawy do dalszych badań nad zagadnieniami szczególnie istotnymi dla polskiego dziedzictwa kulturowego, w szczegolności mającego na celu opracowanie:

a. inwentarza zespołów archiwalnych oraz ich publikację;

b. zespołu zabytków materialnych lub niematerialnych dotyczących polskiego dziedzictwa kulturowego;

c. edycji naukowej tekstów źródłowych;

d. różnego rodzaju słowników, w tym słownika biograficznego, historyczno-geograficznego, lingwistycznego lub tematycznego:

e. encyklopedycznego kompendium wiedzy.

 

Proces składania wniosków w MNiSW:

1. Wniosek o finansowanie projektu wraz z wymaganymi załącznikami, należy wysłać do dnia 31 października 2019 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.plWniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. 

2. Dokument "Część A wniosku" opatrzony przez Kieorwnika Jednostki lub osobę upoważnioną kwalifikowanym podpisem elektronicznym przesyła sie za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Ministra w terminie 7 dni od dnia wysłania wniosku w systemie.

 

Proces składania wniosków w UG:

W celu uzyskania podpisów Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą na wniosku, należy dostarczyć do Biura Zarządzania Projektami Naukowymi do dnia 23 października 2019 r. następujące dokumenty:

         w formie papierowej:

o   1 egz. wniosku wydrukowane dwustronnie podpisany przez Dziekana Wydziału  lub osobę przez upopważnioną na którym będzie realizowany projekt.

o  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

       w formie elektronicznej:

o   Dokument "Część A wniosku".

 

 

 

Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Dokumentacja konkursowa NPRH

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Krawczykowska
Treść wprowadzona przez: Agata Krawczykowska
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 10 września 2019 roku, 8:20