fbpx NPRH "Fundamenty" | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

NPRH "Fundamenty" | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

NPRH "Fundamenty"

NPRH "Fundamenty"  jest to program w ramach którego jest wspierana realizacja projektów o szczególnym znaczeniu dla realizacji polityki naukowej państwa, dotyczących bieżących potrzeb polskiej humanistyki

 

Temat badawczy dla projektów "KULTURA POLSKA I JEJ RECEPCJA POZA GRANICAMI KRAJU"

 

 

Charakter zgłaszanych projektów:

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów dotyczących tematu badawczego, w szczegolności:

a. przyczyniające się do powstania syntetycznych opracować problematyki wskazanej w temacie badawczym;

b. podejmujące problematykę wskazaną w temacie badawczym w różnych dziedzinach nauki lub w różnych dyscyplinach naukowych;

c. prezentujące w sposób nowatorski uzyskane wyniki badań naukowych i zdobytą wiedzę w zakresie problematyki wskazanej w temacie badawczym;

d. upowszechniające problematykję wskazaną w temacie badawczym w sposób nowatorski i z wykorzystaniem nowoczesnych technologii cyfrowych;

 

Projekty muszą mieć charakter naukowy, a ponadto powinny spełniać następujące kryteria:

a. pierwszorzędne znaczenie dla przyszłych badań naukowych;

b. cechują się użytecznością dla różnych dyscyplin naukowych lub dyscyplin artystycznych;

c. wymagają tworzenia i utrzymywania wyspecjalizowanych zespołów badawczych.

.

Finansowanie:

1. Okres realizacji wynosi okres do 5 lat,  przy czym  wnioskowana kwota dofinansowania wynosi co najmniej 500 000 zł, a maksymalna – 1 800 000  zł;

2. Koszty wynagrodzeń członków zespołu badawczego nie przekraczają 50% kosztów realizacji projektu;

3. Koszty pośrednie realizacji projektu nie mogą być wyższe niż 30% kosztów ogółem.

5. Koszty kalkulacji wydawniczej są sporządzone zgodnie z wzorem umieszczonym w systemie OSF

4. Katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych.

 

 

Proces składania wniosków w MNiSW:

1. Wniosek o finansowanie projektu wraz z wymaganymi załącznikami, należy wysłać do dnia 31 października 2019 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.plWniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. 

2. Dokument "Część A wniosku" opatrzony przez Kieorwnika Jednostki lub osobę upoważnioną kwalifikowanym podpisem elektronicznym przesyła sie za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Ministra w terminie 7 dni od dnia wysłania wniosku w systemie.

 

Proces składania wniosków w UG:

W celu uzyskania podpisów Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą na wniosku, należy dostarczyć do Biura Zarządzania Projektami Naukowymi do dnia 23 października 2019 r. następujące dokumenty:

         w formie papierowej:

o   1 egz. wniosku wydrukowane dwustronnie podpisany przez Dziekana Wydziału  lub osobę przez upopważnioną na którym będzie realizowany projekt.

o  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

       w formie elektronicznej:

o   Dokument "Część A wniosku".

 

Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Dokumentacja konkursowa

ZałącznikWielkość
PDF icon Komunikat MNiSW dot. NPRH323.22 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Krawczykowska
Treść wprowadzona przez: Agata Krawczykowska
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 10 września 2019 roku, 14:18