MAESTRO 11 | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

MAESTRO 11

Konkurs na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe

 

Dla kogo:

Dla doświadczonych naukowców (osoby posiadajace co najmniej stopień naukowy doktora), którzy w okresie 10 lat przed wystąpienia z wnioskiem spełnili poniższe kryteria:

a) opublikowały co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach/wydawnictwach naukowych polskich lub zagranicznych,

b) kierowały realizacją co najmniej dwóch projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych; przez występowanie w roli kierownika projektu rozumie się również kierowanie/koordynację pracami grupy badawczej w projektach lub programach międzynarodowych;

c) spełniły co najmniej trzy z poniższych kryteriów:

 1. była w komitecie naukowym przynajmniej jednej uznanej konferencji międzynarodowej,
 2. opublikowała co najmniej jedną monografię,
 3. wygłosiła prezentacje na uznanych konferencjach międzynarodowych,
 4. zdobyła międzynarodową nagrodę albo wyróżnienie,
 5.  jest lub była członkiem uznanych stowarzyszeń, międzynarodowych organizacji naukowych lub akademii,
 6. ma inne istotne osiągnięcia w nauce,

a w przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki - osobę, która jest autorem dzieł artystycznych o międzynarodowym znaczeniu lub istotnych dla kultury polskiej oraz brał aktywny udział w międzynarodowych wystawach, festiwalach, wydarzeniach artystycznych: plastycznych, muzycznych, teatralnych i filmowych.

Okres, z którego należy przedstawić dorobek naukowy to 10 ostatnich lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem ([pcząwszy od 2009 r.).

 

Czas realizacji:

 • 36 miesięcy lub
 • 48 miesiace lub
 • 60 miesięcy

 

Finansowanie:

Brak górnej granicy finansowania dla jednego projektu.

 

Aparatura naukowo-badawcza:

Dopuszcza się możliwość zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej służącej do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych o wartości nie przekraczającej:

 • 150 000 zł w grupie nauk humanistycznych i społecznych oraz grupie nauk o sztuce i twórczości artystycznej;
 • 500 000 zł w grupie nauk ścisłych i inżynierskich oraz grupie nauk o życiu.

 

Wynagrodzenia i stypendia naukowe:
 • Wynagrodzenie etatowe - do 190 tys. zł rocznie,
 • Stanowisko typu post-doc -  do 120 tys. zł rocznie,
 • Osoba na specjalistycznym stanowisku pomocniczym - do 85 tys. zł rocznie,
 • Wynagrodzenie dodatkowe: 

w przypadku gdy kierownik projektu nie planuje swojego zatrudnienia w ramach wynagrodzeń etatowych:

 • 6 tys. zł dla jednej osoby;
 • 7,5 tys. zł dla dwóch osób, z czego co najwyżej 6 tys. zł dla kierownika projektu;
 • 8,5 tys. zł dla trzech osób, z czego co najwyżej 6 tys. zł dla kierownika projektu;
 • 9,5 tys. zł dla czterech osób, z czego co najwyżej 6 tys. zł dla kierownika projektu;
 • 10,5 tys. zł dla pięciu lub więcej osób, z czego co najwyżej 6 tys. zł dla kierownika projektu;

w przypadku gdy kierownik projektu planuje swoje zatrudnienie w ramach wynagrodzeń etatowych:

 • 1,5 tys. zł dla jednej osoby;
 • 2,5 tys. zł dla dwóch osób;
 • 3,5 tys. zł dla trzech osób;
 • 4,5 tys. zł dla czterech lub więcej osób
 • Stypendium naukowe - do 15 tys. zł miesięcznie,

 

Członek zespołu badawczego, zatrudniony na podstawie umowy o pracę w podmiocie realizującym projekt badawczy, może otrzymywać wynagrodzenie dodatkowe wyłącznie w innej formie niż na podstawie umowy cywilnoprawnej.

 

 

Ocena wniosku:

Przy ocenie wniosku o finansowanie projektu badawczego uwzględnia się w szczególności:

1) spełnianie kryterium badań podstawowych;

2) spełnienie przez kierownika projektu kryteriów doświadczonego naukowca, określonych § 6 uchwały w sprawie warunków przeprowadzania konkursu MAESTRO

3) poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji;

4) pionierski/nowatorski charakter problemu naukowego, którego rozwiązanie jest proponowane;

5) wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej;

6) osiągnięcia naukowe kierownika projektu badawczego, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych;

7) ocenę wykonania przez kierownika projektu badawczego innych projektów uprzednio finansowanych ze środków finansowych NCN i z innych źródeł;

8) ocenę możliwości realizacji wnioskowanego projektu badawczego;

9) zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;

10) dodatkowo oceniana jest rzetelnośc przygotowania wniosku oraz spełnienie innych wymagań przedstawionych w ogłoszeniu o konkursie.

 

UWAGA: Właściwe odniesienie się do kwestii etycznych planowanych badań oraz odpowiednie przygotowanie planu zarządzania danymi podlegają ocenie wniosku w I i II etapie;

 

 

Proces składania wniosków w NCN:

1. Wniosek o finansowanie projektu badawczego (przygotowany w języku polskim i języku angielskim) wraz z wymaganymi załącznikami, należy wysłać do dnia 17 września 2019 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl. Wnioski są składane wyłącznie w formie elektronicznej. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. 

2. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenia złożenia wniosku podpisane elektronicznie lub skan tych dokumentów podpisany odręcznie.

 

Proces składania wniosków w UG:

W celu uzyskania elektronicznych podpisów Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą na wniosku, należy dostarczyć do Biura Zarządzania Projektami Naukowymi do dnia 09 września 2019 r. następujące dokumenty:

         w formie papierowej:

 1. Wydrukowany dwustronnie wniosek wraz z załącznikami podpisany przez Dziekana Wydziału na którym będzie realizowany projekt;
 2. Potwierdzenie złożenia wniosku podpisane przez Kierownika Projektu, a w przypadku jednostek pozawydziałowych, Kierownik Jednostki;
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [pobierz]

         w formie elektronicznej:

 1. Wniosek w formacie pdf;
 2. Potwierdzenie złożenia wniosku dla Kierownika Jednostki w formacie pdf;

 

Źródło: Narodowe Centrum Nauki

 

Dokumentacja konkursowa

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Krawczykowska
Treść wprowadzona przez: Agata Krawczykowska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 24 lipca 2019 roku, 11:57