SONATA BIS 9 | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

SONATA BIS 9

Konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym. W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla nowego zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego

 

Dla kogo:

Dla osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2014 r.). Okres ten może być przedłużony w określonych przypadkach.

Kierownikiem projektu badawczego finansowanego w ramach konkursu SONATA BIS można być tylko raz.

 

Czas realizacji:

 • 36 miesięcy lub
 • 48 miesiace lub
 • 60 miesięcy

 

Finansowanie:

Brak górnej granicy finansowania dla jednego projektu.

 

Aparatura naukowo-badawcza:

Dopuszcza się możliwość zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej służącej do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych o wartości jednostkowej nie przekraczającej 500 000 zł.

 

Wynagrodzenia i stypendia naukowe:
 • Wynagrodzenie etatowe - do 160 tys. zł rocznie,
 • Stanowisko typu post-doc -  do 120 tys. zł rocznie,
 • Osoba na specjalistycznym stanowisku pomocniczym - do 85 tys. zł rocznie,
 • Wynagrodzenie dodatkowe:

w przypadku gdy kierownik projektu nie planuje swojego zatrudnienia w ramach wynagrodzeń etatowych

 • ​5 tys. zł dla jednej osoby;
 • 6,5 tys. zł dla dwóch osób, z czego co najwyżej 5 tys. zł dla kierownika projektu;
 • 7,5 tys. zł dla trzech osób, z czego co najwyżej 5 tys. zł dla kierownika projektu;
 • 8,5 tys. zł dla czterech i więcej osób, z czego co najwyżej 5 tys. zł dla kierownika projektu;

w przypadku gdy kierownik projektu planuje swoje zatrudnienie w ramach wynagrodzeń etatowych:

 • 1,5 tys. zł dla jednej osoby;
 • 2,5 tys. zł dla dwóch osób;
 • 3,5 tys. zł dla trzech lub więcej osób;
 • Stypendium naukowe - do 10 tys. zł miesięcznie,

 

Członek zespołu badawczego, zatrudniony na podstawie umowy o pracę w podmiocie realizującym projekt badawczy, może otrzymywać wynagrodzenie dodatkowe wyłącznie w innej formie niż na podstawie umowy cywilnoprawnej.

 

Ocena wniosku:

Przy ocenie wniosku o finansowanie projektu badawczego uwzględnia się w szczególności:

1) spełnianie kryterium badań podstawowych;

2) poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji;

3) nowatorski charakter problemu naukowego, kótrego rozwiązanie jest proponowane;

4) wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej;

5) osiągnięcia naukowe kierownika projektu badawczego, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych;

6) ocenę wykonania przez kierownika projektu badawczego innych projektów uprzednio finansowanych ze środków finansowych NCN i z innych źródeł;

7) ocenę możliwości realizacji wnioskowanego projektu badawczego;

8) zasadność i sposób powołania nowego zespołu badawczego;

9) zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;

10) dodatkowo oceniana jest rzetelnośc przygotowania wniosku oraz spełnienie innych wymagań przedstawionych w ogłoszeniu o konkursie

 

UWAGA: Właściwe odniesienie się do kwestii etycznych planowanych badań oraz odpowiednie przygotowanie planu zarządzania danymi podlegają ocenie wniosku w I i II etapie;

 

Proces składania wniosków w NCN:

1. Wniosek o finansowanie projektu badawczego (przygotowany w języku polskim i języku angielskim) wraz z wymaganymi załącznikami, należy wysłać do dnia 17 września 2019 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl. Wnioski są składane wyłącznie w formie elektronicznej. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. 

2. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenia złożenia wniosku podpisane elektronicznie lub skan tych dokumentów podpisany odręcznie.

 

Proces składania wniosków w UG:

W celu uzyskania elektronicznych podpisów Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą na wniosku, należy dostarczyć do Biura Zarządzania Projektami Naukowymi do dnia 09 września 2019 r. następujące dokumenty:

         w formie papierowej:

 1. Wydrukowany dwustronnie wniosek wraz z załącznikami podpisany przez Dziekana Wydziału na którym będzie realizowany projekt;
 2. Potwierdzenie złożenia wniosku podpisane przez Kierownika Projektu, a w przypadku jednostek pozawydziałowych, Kierownik Jednostki.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [pobierz]

         w formie elektronicznej:

 1. Wniosek w formacie pdf;
 2. Potwierdzenie złożenia wniosku dla Kierownika Jednostki w formacie pdf;

 

Źródło: Narodowe Centrum Nauki

Dokumentacja konkursowa

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Krawczykowska
Treść wprowadzona przez: Agata Krawczykowska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 24 lipca 2019 roku, 12:07