POLSKIE POWROTY | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

POLSKIE POWROTY

POLSKIE POWROTY - program umożliwiający wyróżniającym się polskim naukowcom powrót do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach nukowych lub instytutach badawczych

 

Cel programu:

Celem programu Polskie Powroty jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych. Program stworzy powracającym naukowcom optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych lub prac rozwojowych na światowym poziomie. Środki uzyskane w ramach Polskich Powrotów zapewniają wynagrodzenie dla Powracającego Naukowca a także umożliwiają stworzenie grupy projektowej (zespołu badawczego). Krajowe uczelnie, instytuty naukowe i instytuty badawcze pozyskają do współpracy specjalistów posiadających doświadczenie międzynarodowe oraz wiedzę z zakresu najnowszych trendów badawczych w swojej dyscyplinie naukowej. 

 

Adresaci programu:

Program adresowany jest do polskich naukowców pracujących w zagranicznych instytucjach naukowych, którzy zdobytą poza krajem wiedzę i doświadczenie chcą wykorzystać po powrocie do Polski, rozwijając własną grupę badawczą bądź włączając się w badania prowadzone w już działających zespołach naukowych.

 

Powracającym Naukowcem może być osoba, która:

1) posiada obywatelstwo polskie;

2) uzyskała stopień naukowy doktora przed 31 stycznia 2016 r.;

3) w okresie od 31 stycznia 2017 r. do momentu złożenia wniosku nie mieszkała i nie pracowała w Polsce

4) w czasie pobytu za granicą pracowała naukowo przez co najmniej 2 lata w: uczelni, instytucie badawczym, instytucie naukowym lub dziale badawczym zagranicznego przedsiębiorstwa mającego siedzibę poza granicami Polski2 . Do okresu zagranicznej pracy naukowej nie wlicza się pobytu finansowanego lub współfinansowanego ze środków budżetu państwa polskiego;

5) może wykazać się minimum 3 osiągnięciami (zrealizowanymi nie wcześniej niż w 2009 roku) spośród poniższych:

a) publikacja jako autor o znaczącym wkładzie (wkład określa Powracający Naukowiec) w czasopismach umieszczonych w jednej z międzynarodowych baz: Scopus, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, lub

b) recenzowana monografia naukowa w jednym z następujących języków: rosyjskim, hiszpańskim, włoskim, niemieckim, angielskim, francuskim, lub

c) publikacja w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej uwzględnionej w The Computing Research and Education Association of Australasia (CORE), które zostały zaindeksowane w międzynarodowej bazie DBLP Computer Science Bibliography, lub

d) publikacja w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej indeksowanych w bazie Web of Science Core Collection lub Scopus.

e) w przypadku przedstawicieli nauk o sztuce: potwierdzone dokonanie przynajmniej dwóch prezentacji dwóch różnych dzieł w zagranicznej instytucji kultury lub ośrodku akademickim bądź otrzymanie nagrody lub wyróżnienia w konkursie o zasięgu międzynarodowym.

 

Finansowanie:

Górna granica finansowania dla jednego projektu wynosi 2 270 000 zł.

 

W programi finansowane są:

1) wynagrodzenie Powracającego Naukowca wraz z kosztami pracodawcy,

2) wynagrodzenia dla członków Grupy Projektowej wraz z kosztami pracodawcy,

3) koszty przesiedlenia oraz adaptacji miejsca pracy.

 

Czas trwania finansowania:

36-48 miesięcy

 

Realizacja:

W okresie realizacji projektu Powracający Naukowiec będzie zatrudniony przez Beneficjenta w ramach stosunku pracy:

1) w pierwszym roku realizacji projektu w wymiarze minimum 0,5 etatu,

2) w kolejnych latach w wymiarze minimum 0,75 etatu.

 

Docelowo (maksymalnie po pierwszym roku realizacji projektu) głównym miejscem pobytu Powracającego Naukowca będzie Polska.

 

Proces składania wniosków w NAWA:

1. Nabór wniosków w Programie będzie prowadzony w terminie od 31 stycznia do 7 maja 2019 roku do godz. 15:00 czasu środkowoeuropejskiego (UTC + 01:00/Warszawa) wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji. Złożenie wniosku po tym terminie nie będzie możliwe.

2. Złożenie wniosku możliwe jest po rejestracji w systemie dostępnym na stronie internetowej https://programs.nawa.gov.pl .

3. Wysłanie wypełnionego wniosku wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami w systemie powoduje zmianę statusu wniosku na „złożony”, a Wnioskodawca otrzymuje wiadomość email stanowiącą potwierdzenie złożenia wniosku. Sprawdzenie, czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem Wnioskodawcy.

 

Proces składania wniosków w UG:

W celu uzyskania podpisów niezbędnych do złożenia wniosku, należy dostarczyć do Biura Zarządzania Projektami Naukowymi do dnia 25 kwietnia 2019 r. następujące dokumenty:

         

w formie papierowej:

  • Wydrukowany dwustronnie wniosek wraz z załącznikami podpisany przez Dziekana Wydziału na którym będzie realizowany projekt.

 

         w formie elektoronicznej:

  • wykaz dokómentów zostanie podany w póżniejszym terminie

 

Źródło: NAWA

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Krawczykowska
Treść wprowadzona przez: Agata Krawczykowska
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 1 lutego 2019 roku, 8:36