Rekrutacja krok po kroku | Serwis główny UG

Rekrutacja - krok po kroku

Rekrutacja na Program MOST odbywa się dwa razy w roku:

  • od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)
  • od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni)

 

STUDENT/KA

DOKTORANT/KA

1

 Wejdź na stronę www.most.amu.edu.pl

Zapoznaj się z ofertą Programu MOST. Ofertę można przeglądać wg kryterium kierunku (z podziałem na formy kształcenia) lub uczelni. Oferta aktualizowana jest co semestr.

2

Załóż konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów MOST. Wpisz wymagane dane osobowe oraz dane dotyczące studiów.

3

 

Wybierz kierunek oraz uczelnię, na której chcesz realizować program.

 

 Wybierz dziedzinę/dyscyplinę oraz uczelnię, na której chcesz odbywać studia III stopnia.

4

 

Wydrukuj wypełniony w systemie IRK MOST wniosek, podpisz i przedstaw go:

 

dziekanowi/prodziekanowi w celu otrzymania pisemnej zgody na udział w Programie MOST.

kierownikowi studiów doktoranckich w celu otrzymania pisemnej opinii i zgody na udział
w Programie MOST.

5

Złóż pozytywnie zaopiniowany wniosek wraz z informacją o wysokości średniej  do Uczelnianego Koordynatora Programu MOST (Dział Kształcenia). Uczelniany Koordynator Programu MOST przedstawi Twój wniosek do akceptacji Prorektora ds. Kształcenia, a następnie, po jej uzyskaniu, wgra go do systemu IRK MOST.

6

W terminach:

  • 30 czerwca (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)
  • 30 grudnia (rekrutacja na semestr letni)
  • do 31 lipca (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)
  • do 31 stycznia ( rekrutacja na semestr letni).

sprawdź na stronie UKK lub na swoim koncie w systemie IRK MOST, czy zostałeś zakwalifikowany do udziału w Programie. Decyzja o kwalifikacji podejmowana jest przez:

Uniwersytecką Komisję Kształcenia.

uczelnię przyjmującą.

 

Pocztą tradycyjną otrzymasz również pismo z informacją o zakwalifikowaniu się na Program MOST. Pismo to stanowi jedyny dokument potwierdzający status bycia Uczestniczką/ Uczestnikiem Programu MOST. Jest ono konieczne dla dalszego poprawnego przebiegu studiów w ramach Programu.

7

 

Przygotuj i przedstaw do akceptacji Porozumienie o programie zajęć.

 

1. kierunkowemu/ wydziałowemu koordynatorowi ds. ECTS, oraz

2. dziekanowi/ prodziekanowi uczelni macierzystej

1. opiekunowi naukowemu, oraz

2. kierownikowi studiów doktoranckich

 

W momencie podejmowania studiów dostarcz uczelni przyjmującej Porozumienie o programie zajęć – do akceptacji:

 

dziekana/ prodziekana uczelni przyjmującej.

 

kierownika studiów doktoranckich uczelni przyjmującej.

 

Oryginał Porozumienia zostaje w uczelni macierzystej kopia w uczelni przyjmującej.

8

 

Student przyjeżdżający do UG z innej uczelni ma możliwość ubiegania się o miejsce w domu studenckim – informacje w zakładce „miejsce w DS”

9

 

Studiuj na wybranej uczelni, poszerzając swoją wiedzę.

10

 

Po zrealizowaniu wszystkich zadeklarowanych zajęć w uczelni przyjmującej uzyskaj wpisy na karcie okresowych osiągnięć (Wykaz zaliczeń) a po powrocie na uczelnię macierzystą przedstaw ją:

dziekanowi,

kierownikowi studiów doktoranckich/ dziekanowi,

który, po jej zaakceptowaniu, dokona wpisów w Twoim indeksie.

 

11

 

Odbierz u uczelnianego koordynatora MOST z uczelni przyjmującej certyfikat poświadczający Twój udział w Programie MOST.

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Małgorzata Kamińska
Treść wprowadzona przez: Izabela Charun
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 16 listopada 2017 roku, 11:47