fbpx Zasady przyznawania miejsc | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Zasady przyznawania miejsc

Zasady przyznawania miejsc

Zasady przyznawania miejsc i kwaterowania w Domach Studenckich Uniwersytetu Gdańskiego

Przyznawanie miejsca w domach studenckich odbywa się przy zachowaniu zasady, iż pierwszeństwo w uzyskaniu zakwaterowania w domu studenckim UG przysługuje studentowi, któremu jednocześnie:

 • codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie,
 • znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej,
 • który nie ukończył z tytułem magistra studiów na innym kierunku lub innej uczelni.

Każdego roku najpóźniej do 31 maja Odwoławcza Komisja Stypendialna UG  (OKS)  dokonuje rozdziału miejsc w domach studenckich na poszczególne wydziały do wykorzystania w kolejnym roku akademickim.
Rozdział dokonywany jest wg poniższych zasad:

 • nie mniej niż 70 % ogólnej liczby miejsc, przydzielana jest do dyspozycji Wydziałowym  Komisjom Stypendialnym UG (WKS),
 • nie więcej niż 30 %  liczby miejsc tworzy tzw. „pulę ogólnouczelnianą”.  

Studenci kierują wniosek do właściwej WKS, za wyjątkiem :

 • obcokrajowców
 • małżeństw
 • matek z dziećmi
 • osób starających się o pokój jednoosobowy

Wniosek skierowany do WKS winien być złożony w dziekanacie właściwego wydziału. WKS opracowują własne regulaminy określające zasady przyznawania miejsc w domach studenckich UG, a w szczególności terminy oraz wykaz dodatkowej dokumentacji uzasadniającej złożenie wniosku.

Pierwszeństwo w uzyskaniu miejsca w domu studenckim z puli ogólnouczelnianej mają:

 • studenci UG samotnie wychowujący dziecko,
 • małżeństwa studentów UG z dzieckiem,
 • małżeństwa studenta UG ze studentem innej uczelni posiadające dziecko,
 • małżeństwa studenta UG z osobą niebędącą studentem posiadające dziecko,
 • małżeństwa studentów UG,
 • małżeństwa studenta UG ze studentem innej uczelni,
 • małżeństwa studenta UG z osobą niebędącą studentem,
 • studenci obcokrajowcy podejmujący naukę na Uniwersytecie Gdańskim,
 • pozostali studenci, którzy z różnych przyczyn nie otrzymały miejsca z OKS
 • doktoranci i pracownicy UG,
 • absolwenci UG do 2 lat od ukończenia studiów,
 • studenci innych uczelni.

Wnioski do OKS winny być złożone w Dziale Studenckich Spraw Socjalnych UG w terminie do 10 września każdego roku. Termin rozpatrywania wniosków przez OKS ustala się do 20 września każdego roku. Osoby składające wniosek po terminie rozpatrywane będą na kolejnych posiedzeniach OKS w miarę wolnych miejsc z puli ogólnouczelnianej.

Do wniosku o przyznanie pokoju małżeńskiego należy dołączyć kopię odpisu aktu małżeństwa.

Do wniosku o  przyznanie pokoju jednoosobowego należy dołączyć  dodatkową dokumentacją (dokumenty medyczne potwierdzające stan zdrowia lub orzeczenie niepełnosprawności) z opisem sytuacji wnioskodawcy.

Zasady Przyznawania Miejsc i Kwaterowania w Domach studenckich UG [PDF, 313 KB]

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Kromer
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Kromer
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 19 kwietnia 2018 roku, 14:41