fbpx Regulamin zajęć | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Regulamin zajęć

Regulamin zaliczeń i organizacji zajęć wychowania fizycznego

Regulamin zaliczeń i organizacja zajęć wychowania fizycznego

w Uniwersytecie Gdańskim

Formy wychowania fizycznego, sportu , turystyki i rekreacji fizycznej oraz regulamin zaliczeń.

W ramach swojej działalności SWFiS organizuje zajęcia z wychowania fizycznego w formie obligatoryjnej i fakultatywnej. Zajęcia obligatoryjne obejmują studentów I, II i III roku. Decyzję o zakresie obligatoryjności zajęć wychowania fizycznego podejmują Rady Wydziałów.

I. Zajęcia obligatoryjne

 1. Celem zajęć obligatoryjnych dla I, II i III roku (2 godz./tyg.) jest podniesienie ogólnej sprawności fizycznej i umiejętności technicznych u studentów w poszczególnych dyscyplinach sportu. SWFiS w miarę możliwości finansowych, bazowych i kadrowych organizuje grupy ćwiczebne w różnych dyscyplinach sportu.
 2. Zapisy na zajęcia odbywać się będą drogą elektroniczną lub administracyjną (studenci Wydziału Chemii). Odejście z tych grup może nastąpić tylko na zajęcia gimnastyki korekcyjnej (zajęcia rehabilitacyjne) (na podstawie skierowania lekarskiego) oraz sekcji sportowych i zespołów tanecznych UG (na podstawie skierowania prowadzącego grupę ćwiczebną).
 3. Udział w zajęciach sekcji sportowych KU AZS UG zalicza obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego.
 4. Udział w zajęciach gimnastyki korekcyjnej następuje na podstawie skierowania lekarskiego i zalicza obowiązkowe zajęcia  wychowania fizycznego.
 5. Uczestnicy zajęć wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej zobowiązani są do posiadania stroju sportowego oraz obuwia sportowego, ustalonego przez prowadzącego.
 6. Studenci posiadający semestralne lub roczne zwolnienie lekarskie z zajęć wychowania fizycznego (wystawione przez lekarza specjalistę z przychodni specjalistycznej) mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach edukacji sportowo-zdrowotnej (zajęcia teoretyczne). Zwolnienia lekarskie wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu należy przedstawić lekarzowi uczelnianemu. Dyżur lekarza odbywa się w poniedzialki w godz. 12.00-14.00 w pok. 27 w Rektoracie (ul. Bażyńskiego 1a, Gdańsk).
 7. Studenci ubiegający się o przepisanie osiągnięć z wychowania fizycznego (posiadający zaliczanie i punkty ECTS za realizacje przedmiotu) mają obowiązek zgłosić się do swojego prowadzącego w terminie dwóch pierwszych tygodni semestru. Student, który nie zgłosi się w w/w terminie ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego.

Do powyższego regulaminu mają zastosowanie zarządzenia wydane przez Rektora, Kanclerza i  Inspektora BHP.

Warunki zaliczenia

 1. Systematyczne uczęszczanie na zajęcia wychowania fizycznego oraz aktywny udział w zajęciach.
 2. Nieobecność (krótkoterminowa) na zajęciach z wychowania fizycznego należy usprawiedliwić przedstawiając zwolnienie lekarskie (na druku lekarskim, z pieczątką przychodni oraz imienną pieczątką lekarza) na pierwszych zajęciach po powrocie ze zwolnienia.
 3. Nieusprawiedliwione zajęcia student ma obowiązek odrobić (nie więcej niż jedne dziennie) w terminie wyznaczonym przez prowadzącego.
 4. Osoby odrabiające nie będą przyjmowane na zajęcia na tydzień przed zakończeniem semestru.
 5. Odrabianie nieobecności nieusprawiedliwionych nie może nastąpić w dniu obligatoryjnych zajęć z WF.
 6. Ze względu na specyfikę zajęć typu fitness, tenis, pływanie, mogą je odrabiać tylko ci studenci, którzy wybrali je jako obligatoryjne.

      Kryteria ocen

 • bdb (5) – nie więcej niż 1 nieobecność nieusprawiedliwiona – odrobiona
 • db (4) – nie więcej niż 2 nieobecności nieusprawiedliwione  – odrobione
 • dst (3) – nie więcej niż 3 nieobecności nieusprawiedliwione – odrobione
 • zal – nie więcej niż 3 nieobecności nieusprawiedliwione      – odrobione

Uczestnictwo w imprezach masowych, organizowanych przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UG oraz Klub Uczelniany AZS UG, daje możliwość podniesienia oceny z wychowania fizycznego.

 

II. Zajęcia fakultatywne

Zajęcia fakultatywne organizowane są dla wszystkich studentów zainteresowanych ruchem.
Zajęcia organizowane są przez Studium WFiS w następującej formie:

 1. W ciągu całego roku akademickiego Studium prowadzi Mistrzostwa UG w następujących dyscyplinach:
  1. biegi przełajowe
  2. koszykówka
  3. pływanie
  4. piłka nożna
  5. siatkówka
  6. tenis
  7. tenis stołowy
  8. trójbój siłowy
  9. szachy
 2. Odpłatne kursy i szkolenia
  1. wiosenne kursy tenisowe (kwiecień-maj)
  2. obozy turystyczne
   • obozy narciarskie,
   • żeglarskie wędrówki po Mazurach.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Julita Dunder
Treść wprowadzona przez: Julita Dunder
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 6 października 2014 roku, 13:31