Koła naukowe doktorantów | Serwis główny UG

Koła naukowe doktorantów

Doktoranci mają prawo zrzeszania się w kołach naukowych na podstawie Art. 210 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.: „Doktoranci maja Prawo zrzeszania się w uczelnianych organizacjach doktorantów, w szczególności w kołach naukowych oraz zespołach artystycznych i sportowych, na zasadach określonych w ustawie” oraz na podstawie Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 31/R/07 z dnia 15 maja 2007 roku w sprawie tworzenia, rejestracji i likwidacji uczelnianych organizacji doktoranckich w Uniwersytecie Gdańskim.

REJESTRACJA KOŁA NAUKOWEGO:

Koła Naukowe Doktorantów UG podlegają rejestracji w Dziale Kształcenia UG. Wniosek o zarejestrowanie uczelnianej organizacji doktoranckiej składa grupa członków założycieli w liczbie co najmniej 3 osób. Wniosek ten powinien zawierać:

 1. nazwę organizacji i jej siedzibę
 2. imiona i nazwiska doktorantów założycieli, ze wskazaniem wydziału i roku studiów
 3. imię i nazwisko osoby (osób) upoważnionych spośród członków założycieli do dokonania czynności związanych z rejestracją organizacji
 4. Do wniosku należy dołączyć:
  • statut (regulamin, deklarację założycielską), program i zakres działania organizacji
  • opinię dziekana wydziału lub kierownika katedry oraz opinię opiekuna naukowego koła
  • deklarację wskazującą źródła finansowania działalności koła naukowego.

AKTUALNIE DZIAŁAJĄCE KOŁA NAUKOWE PRZY UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM:

 1. Naukowe Koło Hermeneutyczne
 2. Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów FSD
 3. Doktoranckie Koło Naukowe Badaczy Kultury „Na styku”
 4. Naukowe Koło Doktorantów Historii UG
 5. Koło Naukowe Doktorantów Geografii
 6. Koło Naukowe Doktorantów WPiA UG
 7. Koło Naukowo-Artystyczne Wielokulturowych Źródeł Teatru
 8. Koło Naukowe Italianistów „Dekameron” UG
 9. Doktoranckie Koło Naukowe „Kreatywna Słowiańszczyzna”
   
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 8 maja 2017 roku, 14:55