fbpx Przepisy i dokumenty | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Przepisy i dokumenty

Przepisy i dokumenty

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Małgorzata Kamińska
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 18 kwietnia 2018 roku, 10:52

Umowa między Uniwersytetem Gdańskim a doktorantem

Wzory umów pomiędzy Doktorantem a Uczelnią stanowią załączniki do uchwały Senatu UG nr 64/14 z dnia 25 września 2014 roku zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwesytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat z późniejszymi zmianami. Powyższe wzory umów nie dotyczą doktorantów kształcących się w Szkołach Doktorskich.

Zgodnie z art. 160a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm., zwana dalej „Ustawą”), warunki pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne, a także wysokość tych opłat określa umowa między uczelnią a osobą przyjętą na studia, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa jest zawierana nie wcześniej niż po wydaniu decyzji o przyjęciu na studia i nie później niż w terminie trzydziestu dni od rozpoczęcia zajęć.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Małgorzata Kamińska
Treść wprowadzona przez: Małgorzata Kamińska
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 14 maja 2020 roku, 11:18