Stacjonarne Studia Doktoranckie Chemii i Biochemii przy Wydziale Chemii | Serwis główny UG

Stacjonarne Studia Doktoranckie Chemii i Biochemii przy Wydziale Chemii

Kierownik studiów doktoranckich: dr hab. Zbigniew Kaczyński, prof. UG

Wydział Chemii

Strona WWW Wydziału: http://www.chem.ug.edu.pl

Wydział Chemii
ul. Wita Stwosza 63
80-308 Gdańsk

Obszar kształcenia, dyscypliny naukowe

Stacjonarne Studia Doktoranckie Chemii i Biochemii stanowią wyodrębnioną część jednego obszaru kształcenia: nauk ścisłych. Dyscyplinami doktoryzowania są: chemia oraz biochemia.

Forma i czas trwania studiów

Stacjonarne Studia Doktoranckie Chemii i Biochemii prowadzone są w formie studiów stacjonarnych i trwają cztery lata (osiem semestrów).

Jednostki prowadzące studia

Stacjonarne Studia Doktoranckie Chemii i Biochemii prowadzone są przez dwa wydziały: Wydział Chemii oraz Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed.

Cele kszałcenia

Celem Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Chemii i Biochemii (SSDChiB) przy Wydziale Chemii jest rozwijanie kompetencji niezbędnych do prowadzenia badań naukowych w obszarze nauk ścisłych, dziedzinie nauk chemicznych, dyscyplinach chemia i ochrona środowiska oraz w obszarze nauk przyrodniczych, dziedzinie nauk biologicznych, dyscyplinie biochemia, a w szczególności zdobycie: zaawansowanej wiedzy podstawowej i szczegółowej z tych obszarów, zaawansowanych umiejętności związanych z prowadzeniem prac badawczych oraz kompetencji społecznych przygotowujących do pełnienia społecznej roli uczonego. Realizacja tego celu opiera się na dwóch podstawowych rodzajach aktywności uczestników studiów:

     -    uczestnictwie w zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez wyspecjalizowaną kadrę naukową (nauczyciele akademiccy Wydziału Chemii UG i Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed oraz zaproszeni wybitni specjaliści z innych instytucji, również zza granicy)

     -    prowadzeniu badań naukowych (projektów doktorskich) pod opieką specjalistów z  Wydziału Chemii UG i Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnolegii UG i GUMed w zespołach badawczych obu wydziałów (lub innych jednostkach w ramach współpracy naukowej), zakończonym przygotowaniem rozprawy doktorskiej.

Kluczową rolę w prowadzeniu SSDChiB odgrywa bogate i nowoczesne zaplecze aparaturowe jednostek współtworzących kierunek, w pełni umożliwiające osiągnięcie głównego celu studiów. Uczestnicy SSDChiB uzyskują gruntowne przygotowanie przynajmniej w jednej z dyscyplin z obszaru nauk ścisłych lub obszaru nauk przyrodniczych. W czasie procesu kształcenia doktoranci kształtują umiejętności samodzielnego i kreatywnego korzystania z najnowszej wiedzy i technik chemii, ochrony środowiska i biochemii. SSDChiB umożliwiają przeprowadzenie przez doktoranta oryginalnych badań o charakterze podstawowym lub aplikacyjnym.

SSDChiB przygotowują do uzyskania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie: chemia lub ochrona środowiska oraz w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biochemia.

     -    Wydział Chemii UG posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia oraz do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie ochrona środowiska

     -    Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biochemia

W SSDChiB mogą brać również udział uczestnicy realizujący projekty doktorskie o charakterze interdyscyplinarnym, w których ważną dyscypliną składową są chemia, ochrona środowiska i/lub biochemia, a pozostałe dyscypliny składowe są inne i mogą pochodzić z innych obszarów nauki. W takim przypadku, dopuszcza się uzyskanie przez uczestnika studium stopnia doktora w dyscyplinie innej niż chemia, ochrona środowiska i biochemia, przy współpracy z jednostką posiadającą uprawnienia do nadawania stopnia doktora w tej dyscyplinie.

Unikatowy program studiów pozwoli doktorantom na uzyskanie szerokiej wiedzy będącej podstawą ich przyszłej kariery zawodowej, poznanie specjalistycznego języka stosowanego w tej dziedzinie (przede wszystkim angielskiego) oraz nabywanie i rozwijanie umiejętności dydaktycznych i zawodowych. W czasie procesu kształcenia duży nacisk będzie położony również na umiejętności wykorzystania w badaniach naukowych technik i metod bioinformatycznych oraz modelowania i przetwarzania dużej ilości danych.

Rozprawy doktorskie wykonywane będą pod opieką: opiekuna/promotora rozprawy, ewentualnego kopromotora rozprawy, oraz promotora pomocniczego (jeżeli taki będzie powołany).

Plan studiów