Studia Doktoranckie Historii, Historii Sztuki i Archeologii - studia stacjonarne | Serwis główny UG

Studia Doktoranckie Historii, Historii Sztuki i Archeologii - studia stacjonarne

Kierownik studiów doktoranckich: dr hab. Andrzej Woziński

Wydział Historyczny

Strona WWW Wydziału: http://www.historia.ug.edu.pl/

Wydział Historyczny
ul. Wita Stwosza 55
80-308 Gdańsk

Obszar kształcenia, dyscypliny naukowe

Wydziałowe Studia Doktoranckie Historii i Historii Sztuki stanowią wyodrębioną część jednego obszaru kształcenia: nauk humanistycznych. Dyscyplinami doktoryzowania są: historia oraz historia sztuki.

Forma i czas trwania studiów

Wydziałowe Studia Doktoranckie Historii i Historii Sztuki prowadzone są w formie studiów stacjonarnych i trwają cztery lata (osiem semestrów).

Jednostki prowadzące studia

Wydziałowe Studia Doktoranckie Historii i Historii Sztuki prowadzone są wyłącznie na Wydziale Historycznym.

Cele kszałcenia

Wydziałowe Studia Doktoranckie Historii i Historii Sztuki stwarzają warunki do prowadzenia samodzielnych badań naukowych, do pracy w zespołach badawczych, do przygotowania aplikacji o granty badawcze, do ogłoszenia publikacji naukowych, wsytąpień na konferencjach o zasięgu krajowym i zagranicznym, do realizacji programu studiów, do złożenia egzaminów doktorskich, do przygotowania i obrony rozprawy doktorskiej. W zakresie przedmiotów podstawowych i kierunkowych studia mają charakter interdyscyplinarny, umożliwiający współpracę w ramach różnych dyscyplin humanistycznych, a w zakresie przedmiotów specjalizacyjnych i fakultatywnych zdobywanie wiedzy i umiejętności na zaawansowanym poziomie w dziedzinie historii.