Studia Doktoranckie z Fizyki - studia stacjonarne | Serwis główny UG

Studia Doktoranckie z Fizyki - studia stacjonarne

Kierownik studiów doktoranckich: dr hab. Stanisław Kryszewski, prof. UG

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Strona WWW Wydziału: http://www.mfi.ug.edu.pl/

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
ul. Wita Stwosza 57
80-308 Gdańsk

Obszar kształcenia, dyscypliny naukowe

 

Studia Doktoranckie z Fizyki stanowią wyodrębnioną część jednego obszaru kształcenia: nauk ścisłych. Dyscypliną doktoryzowania jest fizyka.

Forma i czas trwania studiów

Studia Doktoranckie z Fizyki prowadzone są w formie studiów stacjonarnych i trwają cztery lata (osiem semestrów).

Jednostki prowadzące studia

Studia Doktoranckie z Fizyki prowadzone są wyłącznie na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki w Instytucie Fizyki Doświadczalnej oraz w Instytucie Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki.

Cele kszałcenia

Studia Doktoranckie z Fizyki mają charakter naukowo-badawczy. Zasadniczym i fundamentalnym celem kształcenia, a raczej kształtowania, jest budowanie i rozwijanie osobowości badacza, osoby poszukującej prawdy i praw rządzących przyrodą i światem w którym żyjemy.

Studia przygotowują do szeroko rozumianej współpracy naukowej, w tym także międzynarodowej.

Trzy podstawowe elementy pozwalające weryfikować rezultaty to, po pierwsze umiejętność współpracy w zespole naukowym [szczególną wagę należy tu przypisać współpracy pomiędzy doktorantem a jego opiekunem naukowym - relacja "mistrz-uczeń"], publikacje  naukowe [w renomowanych i recenzowanych (lista filadelfijska)] czasopismach naukowych, a także udział w międzynarodowych konferencjach naukowych (udokumentowany prezentacjami lub posterami). Wreszcie trzeci element, to rozprawa doktorska [oceniana przez recenzentów].

Ważnym celem Studiów jest pogłębienie wiedzy w tej dziedzinie fizyki, którą uprawia naukowo doktorant (przygotowanie do napisania i obrony rozprawy doktorskiej). Kolejny z celów to poszerzenie i ugruntowanie ogólnej wiedzy fizycznej niezbędnej przede wszystkim w pracy dydaktycznej doktoranta, a także potrzebnej do egzaminu doktorskiego.

Program kształcenia (lub kształtowania) można opisać następująco. W każdym roku akademickim  prowadzi się wykłady dla doktorantów. Zazwyczaj oferta dydaktyczna jest większa niż wymogi przedstawione w niniejszym dokumencie [wraz z dodatkami]. Dzięki temu doktoranci mają możliwości wyboru zajęć, dzięki którym mogą poszerzać swoją wiedzę dotyczącą różnych aspektów fizyki współczesnej. Mają także możliwość zapoznania się z metodologicznymi aspektami dzisiejszych badań, a także [poprzez obserwację] kształtować swe umiejętności dydaktyczne. Wykłady prowadzą specjaliści o uznanej renomie międzynarodowej (o tytule profesora lub stopniu doktora habilitowanego).  Zespoły doświadczalne i teoretyczne w których działają doktoranci prowadzą szeroką współpracę międzynarodową.  Kształcą więc i w rezultacie dysponują  umiejętnościami, ukształtowanymi w Gdańsku, które stanowią niezwykle ważne kompetencje społeczne.

Ponadto, każdy z doktorantów fizyki po zakończeniu 1-ego roku Studiów ma egzamin kwalifikacyjny. Zagadnienia i problemy egzaminu są uzgadniane przez doktoranta, jego opiekuna naukowego i kierownika Studiów Doktoranckich na ich początku. Doktorant ma więc dostatecznie dużo czasu [cały rok akademicki, jest bowiem zwyczajem, że egzamin ten odbywa pod koniec czerwca], aby uzupełnić i poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą dziedziny fizyki właściwej dla jego dalszej pracy naukowej, a także wykazać się odpowiednią wiedzą, predyspozycjami psycho-fizycznymi i motywacją niezbędnymi do pracy naukowo-badawczej.

Dalszym sposobem badania i weryfikacji osiągania deklarowanych celów kształcenia (ponownie trzeba powiedzieć, kształtowania) jest coroczna sesja plakatowa. Pod koniec roku akademickiego doktoranci (za wyjątkiem słuchaczy I-ego roku, którzy mogą jeszcze nie mieć dorobku naukowego) prezentują plakaty (na sesji wewnątrz-wydziałowej)  dotyczące ich osiągnięć naukowych.

Kolejnym elementem są seminaria naukowe. Doktoranci uczestniczą w seminariach instytutowych, zakładowych, a także w specjalnym seminarium dla doktorantów. Prezentują wówczas kolejne etapy pracy badawczej a także różnorodne zagadnienia fizyki współczesnej. Pozwala to na bieżąco badać postępy i rozwój naukowy.

Integralnym elementem programu studiów doktoranckich jest przygotowanie rozprawy doktorskiej oraz jej publiczna obrona, a także ustawowo przewidziane egzaminy (przed obroną). Warunkiem otwarcia przewodu doktorskiego jest publikacja artykułu naukowego w recenzowanym czasopiśmie międzynarodowym (z tzw. listy filadelfijskiej), a także wygłoszenie seminarium ogólno-instytutowego, gdzie doktorant referuje dotychczasowe osiągnięcia oraz przedstawia zarys planu dalszych badań. Praca naukowa i przygotowanie rozprawy doktorskiej przebiega pod opieką  i nadzorem promotora albo promotora i promotora pomocniczego. Osoby te służą także pomocą w przygotowaniach do egzaminów doktorskich.