Środowiskowe Studia Doktoranckie | Serwis główny UG

Środowiskowe Studia Doktoranckie

Kierownik studiów doktoranckich: dr hab. Monika Normant-Saremba, prof. UG

Wydział Oceanografii i Geografii

Strona WWW Wydziału: http://www.oig.ug.edu.pl/

Wydział Oceanografii i Geografii, Instytut Oceanografii
al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 46
81-378 Gdynia

Obszar kształcenia, dyscypliny naukowe

Środowiskowe Studia Doktoranckie stanowią wyodrębnioną część dwóch obszarów kształcenia: nauk przyrodniczych oraz nauk technicznych. Dyscpliny doktoryzowania to:

- geografia

- oceanologia

- budownictwo

- geodezja i kartografia

Forma i czas trwania studiów

Środowiskowe Studia Doktoranckie prowadzone są w formie studiów stacjonarnych. Studia trwają cztery lata (osiem semestrów).

Jednostki prowadzące studia

Lista jednostek prowadzących Środowiskowe Studia Doktoranckie:

1. Wydział Oceanografii i Geografii

2. Instytut Oceanologii PAN

3. Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej

4. Instytut Budownictwa Wodnego PAN

Cele kszałcenia

Celem zasadniczym kształcenia na Środowiskowych Studiach Doktoranckich jest:

  • prowadzenie samodzielnych badań naukowych w jednej lub więcej jednostek uczestniczących w procesie kształcenia
  • współpraca naukowa w zespołach badawczych w kraju i za granicą
  • przygotowanie przez doktoranta dwóch publikacji naukowych przyjętych do druku w specjalistycznych, recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu krajowym lub miedzynarodowym lub w recenzowanych materiałach pokonferencyjnych
  • realizacja programu kształcenia, obejmującego zajęcia obowiązkowe, fakultatywne oraz praktyki zawodowe
  • przygotowanie do egzaminów doktorskich
  • przygotowanie rozprawy doktorskiej pod opieką promotora lub promotora i promotora pomocniczego
  • uczestnictwo w życiu środowiska naukowgo w kraju i za granicą