Niestacjonarne Studia Doktoranckie | Serwis główny UG

Niestacjonarne Studia Doktoranckie

Kierownik studiów doktoranckich: dr hab. Wiesław Golnau, prof. UG

Wydział Zarządzania

Strona WWW Wydziału: http://www.wzr.ug.edu.pl/

Wydział Zarządzania
ul. Armii Krajowej 101
81-824 Sopot

Obszar kształcenia, dyscypliny naukowe

Wydział Zarządzania prowadzi studia doktoranckie w obszarze nauk spoełcznych, w następujących dyscyplinach naukowych: ekonomia, nauki o zarządzaniu.

Forma i czas trwania studiów

Niestacjonarne Studia Doktoranckie na Wydziale Zarządzania prowadzone są w formie niestacjonarnej i trwają trzy lata (sześć semestrów).

Jednostki prowadzące studia

Poza Wydziałem Zarządzania studia doktoranckie w zakresie ekonomii prowadzi także Wydział Ekonomiczny.

Cele kszałcenia

Program Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich zapewnia:

  • prowadzenie samodzielnych badań naukowych, również poza Wydziałem Zarządzania
  • współpracę naukową w zespołach badawczych, w tym także międzynarodowych
  • przygotowanie przez doktoranta publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej przyjętej do druku w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej
  • realizację programu studiów, obejmującego zajęcia obowiązkowe, fakultatywne i praktyki zawodowe
  • przygotowanie do egzaminów doktorskich oraz przygotowanie rozprawy doktorskiej pod opieka promotora lub promotora i promotora pomocniczego
  • uczestnictwo w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą